Norsk høyesterettsdommer. Til dommer i Norges Høyesterett er utnevnt departementsråd Rolv Ryssdal. Hen er födt 1914, ble student 1934 og tok fem år senere juridisk embetseksamen. 1941—1943 var han sekretær i Forsyningsdepartementet. Han ble overrettssakfører 1942, var 1945—1948 konstituert som statsadvokat, ble sistnevnte år høyesterettsadvokat og praktiserte deretter som sådan til han 1956 ble departementsråd i Justisdepartementet. 1947—1952 var han universitetsstipendiat i rettsvitenskap. Han er medlem av straffelovsrådet.

J. T. B.

 

    Samfundsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. Fra 1. juli 1963 er ved Universitetet i Oslo opprettet et samfundsvitenskapelig fakultet. Dette har fra det juridiske fakultet overtatt to fagområder, nemlig sosialøkonomi og statsvitenskap (mens statsforfatningsrett fremdeles hører under det juridiske fakultet), og fra det historisk-filosofiske fakultet fire fagområder, nemlig pedagogikk, psykologi, sosiologi og etnografi. Det nye fakultet har 11 professorer og en rekke dosenter, universitetslektorer, universitetsstipendiater m. m. Dekanus er professor, dr. philos. Johan Einarsen.

J. T. B.

 

     11 Enl. GRANFELT borde på skiljeman tillämpas t. ex. finska SL 40 kap. 1, 2 och 6 §§ och måhända även stadgandena i SL 16 kap. 1 och 2 §§ samt RB 28 kap. 1 § och ännu längre har G. NORRMÉN gått, se JFFT 1934 s. 12 f. — Enligt Tysklands Strafgesetzbuch 334 och 336 §§ har vissa handlingar av skiljeman direkt kriminaliserats. Jfr CARS a. a. s. 116 och not 145.
     12 JO:s berättelse år 1962.