Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor. Vid ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor har under år 1963 förekommit 243 ärenden, av vilka 160 upptagits under året. Under samma tid har 166 ärenden slutförts, medan 77 icke var avgjorda vid årets slut.
    Av ärenden upptagna på grundval av uppgifter i kartellregistret har 9 slutbehandlats. Tre av dessa har avskrivits, enär de berörda avtalen uppsagts. Ett av avtalen gällde områdesindelning vid försäljning av malt- och läskedrycker, medan de två andra avsåg gemensamma försäljningsvillkor inom handeln med kontorsmöbler resp. snabbkopieringspapper. Tre ärenden har avskrivits, enär ifrågavarande avtal ändrats. Dessa ärenden avsåg prissättning på trädgårdskalksten, minimipriser inom frisörbranschen resp. för brunnsborrnings- och därmed sammanhängande arbeten. Ett ärende avseende horisontell prisbindning inom metallindustrin har föranlett framställning till näringsfrihetsrådet om förhandling men var vid årets slut icke avgjortav rådet.
    Antalet framställningar om åtgärder från enskilda parter, s. k. anmälningsärenden, som handlagts under året, har utgjort 129. Av dessa har 84 slutbehandlats. I 30 fall har ursprungligen påtalade missförhållanden helt eller delvis undanröjts. Härav har 25 ärenden avsett leveransvägran, varav 8 beträffande tekniska produkter, 7 livsmedel, 4 tidningar, 2 likkistor samt 4 reseeffekter, parfym, damkappor och linoleum. 2 ärenden har gällt prisdiskriminering samt 3 missgynnande av annan art. Antalet ärenden som avskrivits, enär skadlig verkan enligt konkurrensbegränsningslagen bedömts ej fö-

230 NOTISERreligga, har uppgått till 28. Även här har anmälan i de flesta fall skett på grund av vägrade leveranser. I 2 anmälningsärenden har näringsfrihetsombudsmannen gjort framställning till näringsfrihetsrådet om förhandling. Båda ärendena avsåg leveransvägran, det ena av skor och det andra av radiooch televisionsapparater.
    I de sammanlagt 11 ärenden, som upptagits ex officio på grund av uppgifter i dagspressen eller av annan anledning, berördes bl. a. mjölkleveranser till Stockholmsområdet, distriktsindelningen inom bildistributionen och s. k. fabrikantprismärkning.
    Antalet av ämbetet uppmärksammade fall av underlåtenhet att beakta det s. k. bruttoprisförbudet, främst i samband med annonsering, uppgick till 25.
    Till statens pris- och kartellnämnd gjordes 9 framställningar om utredning i olika fall av konkurrensbegränsning, däribland beträffande distriktsindelningen inom bildistributionen, prissättningen på almanacksprodukter, fabrikantprismärkning inom främst bröd-, charkuteri- och kemisk-tekniska branscherna samt prissättningen i vissa fall på framkallning av färgfilm. Antalet utredningar som av statens pris- och kartellnämnd företagits ex officio och överlämnats till ämbetet uppgick till 35. Flertalet föranledde ej särskild åtgärd från ämbetets sida.

B.-H. K.