236    Gustaf Grefberg †. F. d. justitierådet Gustaf Grefberg avled den 1 mars 1964. Född 1879, hörde han till det fåtal kvarlevande jurister som kunde avsluta studieåren med att sätta juris utriusque kandidatexamen på sin meritlista. Efter tingstjänstgöring följde domarkarriär inom Svea hovrätt, med utnämning till hovrättsråd 1917. Såsom ofta är fallet, utbyttes rättskipning mot arbete inom Kungl. Maj:ts kansli, till en början på justitiedepartementets lagavdelning, där Gustaf Grefberg avancerade till chef redan 1919; statssekreterare och expeditionschef i departementet blev han 1924. Att lagstiftningsuppgifterna kom att ligga huvudsakligen inom fastighetsrätten och dess olika förgreningar framgår av förordnanden i fastighetsregisterkommissionen, som fick Gustaf Grefberg till ordförande 1927—30, samt i skifteslagstiftningskommissionen och jordabalkskommissionen. Den sålunda förvärvade kompetensen blev underlag för utnämningar till generaldirektör, först i lantmäteristyrelsen och senare i kammarkollegium. Till domarämbete återgick Gustaf Grefberg 1930; han kallades då till ledamot av Högsta domstolen, där han — med avbrott för tjänstgöring i lagrådet — verkade till uppnådd pensionsålder 1947. Av trycket har han utgivit flera böcker och tidskriftsartiklar, till övervägande del rörande fastighetsbildning eller jorddelning.
    Gustaf Grefbergs intressen sträckte sig även utöver det strikt juridiska ämnesområdet; han deltog i det kommunala arbetet på bostadsorten Stocksund och var ledamot av styrelsen för allmännyttiga inrättningar.
    Av den sammandragna levnadsbeskrivningen kan slutas att Gustaf Grefberg kom väl rustad för sitt värv till Högsta domstolen och att dit förlagts ett långt skede av hans betydande livsverk. Det är tydligt att kunskaper och erfarenheter inom fastighetsrätten skulle bli av stort värde för det kollegiala arbetet i domstolen. Med tacksamhet skall erkännas att det för meddomaren var tryggt att vid prövningen av hithörande tvistefrågor ha Gustaf Grefberg vid sin sida. Till denna trygghetskänsla bidrog otvivelaktigt att han i rikt mått ägde de personliga egenskaper som skall till för att göra en god domare, med fasthet och blygsamhet i en lycklig förening. Ännu finns åtskilliga, som från gången tids överläggningar kan i minnet återkalla har.s lugna stämma, i vilken det östgötska tungomålet förblev märkbart livet igenom och gav färg åt den övertygande framställningen.

Harry Guldberg

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 dec. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Ingvar Gullnäs att fr. o. m. 1 jan. 1964 i justitiedep. bestrida på byråchef för lagärenden ankommande göromål;
    17 jan. 1964 förordnat ass. i Svea hovr. Anders Hedström att tv biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;

PERSONALNOTISER 237    7 febr. 1964 förordnat ass. i Svea hovr. Göran Herner att tv biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    21 febr. 1964 förordnat pol. stud. Bernt Carlsson att tv biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    28 febr. 1964 förordnat tf ass. vid Sthms rr Sture Hägerroth att tv biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    18 jan. 1964 förordnat övering. Helmer Wallner att såsom sakkunnig verkställa översyn av reglerna om fastighetsregister samt lantmätarna E. O. Millgård och J. A. Falk att vara sekr. i utredn.;
    s. d. — med entled. av f. d. länsarkitekten E. L. Borg, stadsing. P. G. A. Dahlin, lantbruksdir. A. E. Larsson, prof. F. G. Larsson, övering. R. E. Magnusson, jur. dr G. A. Prawitz, f. d. länsjägm. T. Tillander, överdir. H. C. B. Wetterhall och gen.dir. L. E. Öjborn — förordnat distriktslantm. M. T. P. Hamrin och överlantm. T. A. C. Sander att såsom experter biträda 1954 års fast.bildn.komm. i dess fortsatta arbete;
    s. d. entledigat hovr.rådet i Svea hovr. Johan Gyllensvärd och övering. Helmer Wallner från uppdrag såsom sekr. i 1954 års fast.bildn.komm. samt lantmätaren J. A. Falk från uppdraget såsom bitr. sekr. i samma komm.;
    23 jan. 1964 förordnat statsheraldikern C. G. U. Scheffer, förste antikvarien N. L. Rasmussen, intendenten S.-E. Svärdström, doc. F. H. Seitz, patenträttsrådet C. A. Uggla, ambassadören G. Engzell, konteramiralen E. af Klint och avd.chefen R. Ohlon att såsom experter biträda utredn. ang. rikets vapen och flagga m. m.;
    3 febr. 1964 förordnat f. d. byrådir. Sverker Groth att såsom expert biträda utredn. om rättegångshjälp;
    6 febr. 1964 förordnat f. d. bergm. K. G. L. Fröman att såsom expert biträda gruvrättsutredn.;
    29 febr. 1964 förordnat förste byråsekr. Carl-Gustav Carlsson till bitr. sekr. i 1963 års markvärdekomm. och adv. F. H. Wallin att såsom expert biträda samma komm.