Modern demokrati. Problem och debattfrågor. Redigerad av PÄR-ERIK BACK. Lund 1963. Gleerups. 243 s. Kr. 16,50.

    Författningsfrågorna har under de senaste åren allt mer kommit i förgrunden. I föreliggande bok har samlats en rad uppsatser, var och en behandlande en särskild sådan fråga. I varje uppsats presenteras de stridiga uppfattningar som finns samt en analys av den bakomliggande argumenteringen. Något ställningstagande från författarnas sida göres däremot icke, låt vara att denna balansgång stundom varit svår. Boken vill därigenom stimulera till fortsatt diskussion. Dess huvudsyfte är att tjäna som underlag för undervisning vid universitet och inom folkbildningsverksamheten. Den är emellertid på grund av den genomgående goda argumentsammanställningen och argumentanalysen väl förtjänt av en vidare läsekrets.
    Bokens redaktör, docent PÄR-ERIK BACK, har själv gett en analys av frågan om »den skrivna författningens roll». Av medarbetarna, samtliga knutna till Statsvetenskapliga institutionen i Lund, har docent TORBJÖRN VALLINDER behandlat »det parlamentariska regeringsproblemet» samt frågan om »majoritetsval eller proportionella val», medan fil. lic. BERTIL FISKESJÖ skrivit om »monarki eller republik», pol. mag. LEIF ANDERSSON om tvåkammarfrågan och fil. lic. SVEN-OLA LINDEBERG om »individen och rättsskyddet». På ett särskilt plan ligger fil. lic. AGNE GUSTAFSSONS med rätta uppmärksammade uppsats om »partikongresser och medlemsinflytande». Den ger åtskilligt nytt stoff som belyser partiväsendets interna struktur. Internationella problem harupptagits av fil. lic. BENGT JOHANSSON och fil. lic. HANS F. PETERSSONDen förre skriver om »europeisk integration — olika grundattityder», den senare om »maktbalans eller världsstat».
    De problem som utvalts är helt visst både betydelsefulla och aktuella. Rec. skulle för sin del gärna sett att listan utökats med frågorna om organisationernas roll i det moderna samhället, om byråkratiens och experternas roll i beslutsprocessen samt om sambandet mellan rikspolitik och kommunalpolitik. Den sistnämnda frågan har dock icke aktualiserats på allvar förrän efter bokens publicering.
    För denna tidskrifts läsare torde Backs och Lindebergs bidrag ha ett speciellt intresse. Lindebergs väl avvägda översikt innehåller en rad uttalanden i riksdagen i fråga om domstolskontroll över förvaltningen och över lagstiftningen. Back exemplifierar problemställningen om den skrivna författningens roll i vårt land med en analys av diskussio-

ANM. AV PÄR-ERIK BACK: MODERN DEMOKRATI 287nen kring den s. k. räntekuppen 1957. Avslutningsvis kommer han in på frågan om det över huvud behövs en skriven författning. Räcker det inte med regler som så att säga ger statsmakterna deras legitimation, d. v. s. regler om hur statschef, regering och folkrepresentation utses? Denna fråga är i själva verket grundläggande för hela författningsdiskussionen. För närvarande råder i vårt land så att säga ett mellanläge. Stora delar av författningen såsom valbestämmelserna och bestämmelserna om riksdagens arbetsformer tillämpas strikt. Andra författningsbestämmelser åter, och bland dem åtskilliga grundläggande, känner sig statsmakterna däremot obundna av.

Nils Stjernquist