Scandinavian Studies in Law 1963. Edited by FOLKE SCHMIDTAlmqvist & Wiksell. Uppsala 1963. 260 s. Kr. 20,00.

    Av de tre svenska bidragen till den sjunde årgången av Scandinavian Studies in Law hänför sig två närmast till den allmänna rättslärans domäner. I en uppsats benämnd »Precedents and the construction of statutes» framlägger sålunda justitierådet NILS BECKMAN några synpunkter på den rättstillämpande verksamheten vid svenska domstolar. Om kontraktsrättens teoretiska grundvalar handlar preceptorn JACOB SUNDBERGS artikel »The law of contracts. Jurisprudential writing in search of principles». Det tredje svenska bidraget, prof. FOLKE SCHMIDTS »The 'leniency' of the Scandinavian divorce laws», ger en god överblick över hur gällande svenska (och i någon mån andra nordiska) lagbestämmelser om skilsmässa gestaltar sig, hur de historiskt vuxit fram och hur de tillämpas av domstolarna.
    Några moderna utvecklingslinjer på två särskilda rättsområden presenteras i två av bidragen, nämligen prof. STIG JØRGENSENS skadeståndsrättsliga uppsats »Towards strict iiability in tort» och universitetslektorn BIRGER STUEVOLD LASSENS upphovsrättsliga uppsats »Collectivism and individual rights in Norwegian copyright law».
    Boken avslutas med ett nytt tillskott till de värdefulla bibliografiska arbeten, som sett dagen under senare år och med vilkas hjälp åtskilliga intressanta tidskriftsuppsatser och andra skrifter räddats undan glömskan. Denna gång är det fråga om en sammanställning av dansk juridisk litteratur, som utkommit på engelska, tyska och franska språken. En direkt motsvarighet finnes i den bibliografi över svensk juridisk litteratur på främmande språk, vilken publicerats i en tidigare årgång av Scandinavian Studies in Law.

H. D-s

 

Danish and Norwegian Law. Kbhvn 1963. Gads. 251 s. Dkr. 43,00.

    Den danska kommittén för jämförande rättsvetenskap står som utgivare av denna översikt över dansk och norsk rätt, avsedd för den engelsktalande världen. I ett förord av kommitténs ordförande, f. d. landsdommer N. V. Boeg, anges bl. a. de olika samverkande författarna, från Danmark professorerna v.Eyben, Hurwitz, Iuul, Kjærgaard, A. Vinding Kruse och Philip samt lektor Ehlers och från Norge professorerna Andenæs, Arnholm, Brækhus, Eckhoff och Smith samt byråchefen Elisabeth Selmer. Efter en rättshistorisk inledning och ett allmänt kapitel om rättskällor m. m. behandlas i åtta kapitel olika grenar av den offentliga och privata rätt, som i dag gäller i de båda

288 LITTERATURNOTISERländerna, allt utomordentligt klart och upplysande. När kommer en motsvarighet till denna nyttiga bok, avseende även svensk och finsk rätt, och vilka skriver den? Frågan kan i första hand ställas till utgivarna av Scandinavian Studies in Law, ett verk som icke sällan skulle behöva en sådan bok som bakgrund.

S. R.