Danmarks Højesteret. Den 16. januar 1964 fyldte højesteretsdommer Jens Herfelt 70 år. Ved udgangen af januar måned forlod han derfor Højesteret, hvor han har virket siden 1951.
    Til ny højesteretsdommer er herefter udnævnt landsdommer Mogens Hvidt, Østre Landsret, København. Højesteretsdommer Hvidt, der er søn af den tidligere præsident for Sø- og Handelsretten i København L. N. Hvidt, er født i 1911 og er juridisk kandidat fra 1935. Efter at have været dommerfuldmægtig i Helsingør blev han i 1937 ansat i justitsministeriet. Den 1. juni 1949 blev han dommer i Københavns byret, og den 1. oktober 1955 udnævntes han til dommer i Østre Landsret. Fra 1950 til 1954 var han medlem af den danske dommerforenings bestyrelse. Han beklæder en række tillidshverv på såvel juridiske som andre områder.

Kr.

    Københavns Universitet. Landsretssagfører, dr. jur. Allan Philip er fra 1. april 1963 at regne udnævnt til professor i retsvidenskab ved Københavns universitet med særligt henblik på undervisningen i folkeret. Det drejer sig om et nyoprettet professorat. Man har ved denne udvidelse ønsket at give folkeretten en større plads i undervisningen, svarende til den stigende betydning af de internationale relationer i de senere år. Samtidig er der ved placeringen af netop professor Philip i dette professorat åbnet mulighed for en kombination af undervisningen i folkeret og international privatret.
    Professor Philip er født i 1927 og blev juridisk kandidat i 1951. Efter studieophold i Frankrig, England og U. S. A. blev han i 1953 knyttet til Københavns universitet som lektor i retsvidenskab. Samtidig virkede han som advokat i København og fik i 1957 beskikkelse som landsretssagfører. I 1961 fik

302 NORDISKT OCH INTERNATIONELLThan den juridiske doktorgrad for afhandlingen »Studier i den internationale selskabsrets teori».
    Fra den 1. september 1963 er endvidere professor, dr. jur. Thøger Nielsen, Aarhus, blevet udnævnt til professor i retsvidenskab ved Københavns universitet med særligt henblik på undervisningen i skatteret. Også dette professorat er nyoprettet, og det er det første egentlige professorat i skatteret i Danmark. Det er hermed tilsigtet at give dette fag en placering i undervisningen,der harmonerer bedre med dets praktiske betydning end den hidtidige. I øjeblikket indgår skatteretten i studieplanen som et valgfrit kursusfag. Det står endnu åbent, om der skal ske ændring i denne status.
    Professor Thøger Nielsen er født i 1919 og blev juridisk kandidat i 1943. Han virkede herefter som advokat og fik beskikkelse som landsretssagfører i 1948. I 1947 blev han docent i retsvidenskab ved Aarhus universitet, og den 1. april 1952 blev han udnævnt til professor sammesteds. Den juridiske doktorgrad erhvervede han i 1951 for afhandlingen »Studier over ældre dansk formueretspraksis». Under sit arbejde ved Aarhus universitet optog han skatteretten til særligt studium, og i 1954 blev han bestyrer af universitetets institut for skatteret.

Kr.