Den Norske Sakførerforening hadde i 1963 representantskapsmøte 28. og 29. juni i Bergen. Det var i alt kommet 10 besvarelser av den i mai 1962 oppstillede prisoppgave »Betydningen for et moderne rettssamfunn av en fri og uavhengig advokatstand og betingelsene for at den kan fylle sin oppgave». Bedømmelseskomiteen hadde ikke funnet at noen av de innkomne besvarelser ga tilfredsstillende svar på de spørsmål som var reist, men to besvarelser var besluttet innkjøpt. Forfatterne viste seg å være I. C. Sinclair, LL. B., solicitor, London, og Mr. Roger Bird, Bristol. — Foreningen arrangerte 17.—20. juni 1963 i Oslo et forelesningskurs om forvaltningsrett. 28.—29. sept. arrangerte foreningen videre et forelesningskurs om skatt og investering i jordog skogbruk på Opdal turisthotel, beregnet på foreningens medlemmer i Møre og Romsdal og Trøndelag kretser samt kretsene nord for Trondheim. Et tilsvarende forelesningskurs ble arrangert i Oslo 7.—8. desbr. — Som formann i hovedstyret ble på representantskapsmøtet i Bergen gjenvalgt høyesterettsadvokat Eiliv Fougner, Oslo. Den faste generalsekretær er høysterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. Pr. 31. mars 1963 hadde foreningen 1 474 aktive og 204 passive medlemmer.
    Oslo Krets av foreningen hadde pr. 31 desbr. 1963 675 aktive og 129 passive medlemmer. Kretsens formann var siden 19. febr. høyesterettsadvokat Arne Bech. Fast sekretær er overrettssakfører Harald Halvorsen. I løpet av året ble holdt 6 ordinære møter og 1 julemøte. Det ble holdt foredrag av politifullmektig Elg Elgesem om »Reagerer vi riktig overfor problemet promillekjøring?», av direktør Rolf Jangård om »Bedrifter og ledere i morgendagens samfunn», og av høyesterettsadvokat Jens Chr. Hauge om »Statsbedrifter — ledelse og ansvar». Videre ble på et møte holdt en »rundebordskonferanse» med tema: »Store og små irritasjonspunkter i forholdet domstol — skranke». Og på ekstraordinært mellemsmøte holdt Secretary to the European Commission of Human Rights Mr. A. B. McNulty foredrag om »The European Convention on Human Rights. The Commission of Human Rights at work.» Kretsstyret ga i 1963 10 uttalelser i tvister om salærer og 9 uttalelser i tvister om god sakførerskikk.

J. T. B.

    Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde i 1963 fire medlemsmøter. Overrettssakfører H. P. Michelet holdt foredrag om »Tidsfrakt. Betaling og sikring». Høysterettsadvokat Finn V. Borgersen og høyesterettsadvokat Jan Frøystein Halvorsen innledet til diskusjon om »Utkast til ny norsk sjøforsikringsplan». Universitetslektor Ole Lund holdt foredrag om »Rederens egenfeil som hindring for ansvarsbegrensning». Og høyesterettsadvokat Johan Vogt innledet til diskusjon om kantringsfaren ved malmkonsentratlaster. Formann og sekretær var i året henholdsvis professor dr. jur. Sjur Brækhus og høyesterettsadvokat Per Gram, Oslo. På møte

304 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT9 desbr. meddeltes imidlertid at foreningens styre hadde valgt som ny formann (fra 1964) høyesterettsadvokat Alex Rein, og at foreningens sekretariat overtas av høyesterettsadvokat Frode Ringdal, Oslo. Foreningen hadde ved utgangen av 1963 394 personlige medlemmer og 66 selskapsmedlemmer.

J. T. B.