Comité Maritime International — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 11 mars 1964 i Helsingfors. Vid mötet utsågs till medlemmar i styrelsen för åren 1965—1967 förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman, ordf., ministern jur. dr Sigurd von Numers, vice ordf., samt sjöfartsrådet vicehäradshövdingen Herb. Andersson, prof. jur. dr Berndt Godenhielm, adv. Christian Zitting, vicehäradshövdingarna Heikki Määttä och Carl Henrik Lundell samt jur. lic. Bertel Appelqvist. Vid årsmötet höll förvaltningsrådet Beckman ett föredrag om revisionen av sjölagstiftningen.

R. B-n

    Nordiskt möte för förvaltningstjänstemän. Nordiska administrativa förbundet håller sitt fjortonde allmänna möte i Oslo d. 24—27 aug. 1964. På föredragningslistan står bl. a. rättsliga problem rörande oförutsedda utgifter i det finansiella bevillningssystemet, organisationernas deltagande i förvaltningen samt behovet och utformningen av en allmän lag om förvaltningsförfarandet. Ansökan om deltagande i mötet skall ingivas senast den 15 maj 1964. Närmare upplysningar lämnas av kammarrättsassessorn B. Wennergren, Storkyrkobrinken 7, Sthm C, tel. 11 60 48.

H. D-s

    Internationella kurser. Vid akademien för internationell rätt i Haag anordnas sommarkurser under tiden d. 6 juli—13 aug. 1964. Vid kurserna behandlas en mängd olika ämnen från folkrättens och den internationella privaträttens domäner, och som lärare uppträder ett antal professorer och andra framstående jurister från skilda delar av världen. Tillträde till kurserna kan vinnas efter ansökan, helst före d. 1 juni 1964, till The Secretariat, Peace Palace, Haag.
    Vid internationella fakulteten för komparativ rätt i Luxemburg anordnas under tiden d. 6 juli—8 sept. 1964 kurser innefattande föreläsningar om de europeiska gemenskapernas juridik samt en elementär undervisning i komparativ och främmande rätt ävensom en mera avancerad undervisning i speciella komparativrättsliga ämnen såsom illojal konkurrens och den tilltalades ställning i straffprocessen. Ett begränsat antal stipendier utdelas. Tillträde till kurserna kan vinnas av den, som avlagt juridisk examen, efter ansökan före d. 1 juni 1964 till The Secretariat of the International University of Comparative Sciences, 13 rue du Rost, Luxembourg.
    Under läsåret oktober 1964—juli 1965 anordnas vid universitetet i Cambridge en kurs i kriminologi avsedd för dem som redan avlagt något slag av akademisk examen. Programmet, som upptar föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete, berör hela det kriminologiska forskningsfältet. Ansökan om deltagande i kursen inges före d. 1 juli 1964 till The Secretary, Institute of Criminology, 7 West Road, Cambridge.
    Centro Internazionale Magistrati »Luigi Severini» anordnar under tiden d. 5—20 sept. 1964 en studiekurs i Perugia. Kursen är avsedd för domare med kunskaper i italienska eller franska språket, och som ämne har valts rätten till försvar inför domstol och fri rättshjälp. Ett stipendium i form av fritt logi kan erbjudas en svensk deltagare.

H. D-s

20—643004. Svensk Juristtidning 1964