Svenska samfundet för jämförande rättsforskning höll d. 16 jan. 1963 årsmöte, varvid preceptorn Bertil Bengtsson höll föredrag över ämnet »Hävningsspörsmål i komparativ belysning». D. 15 okt. var föreningens ledamöter inbjudna till ett av Institutet för jämförande rättsvetenskap vid Uppsala universitet anordnat föredrag av Mr. Allett, Reader in African Law at the University of London, om »The Restatement of African Law Project». Vid sammanträde d. 3 dec. 1963 talade Dr jur. Gerhard Schmidt, Heidelberg, om »Der Richterberuf nach den Richterregeln des Olavus Petri und nach den deutschen Rechtsbüchern der Rezeptionszeit».
    Samfundets styrelse utgöres av prof. Åke Malmström, ordf., f. d. hovrättsrådet Allan Björklund, skattmästare, lagbyråchefen Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, prof. Karl Olivecrona, doc. Gustaf Petrén samt hovrättsfiskalen Stig Strömholm, sekr. — Samfundet har 70 medlemmar. Nya medlemmar vinna inträde efter anmälan hos sekr., adress Sysslomansgatan 26, Uppsala.

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 7 sept. 1963 årsmöte i Stockholm. Till ledamöter av föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Sture Petrén, lagmännen Sten Björklund och Gunnar Aquilon, hovrättsrådet Ivar Ahlström och assessorn Christer Rune; från Göta hovrätt presidenten Joel Laurin, lagmannen Olof Engqvist och hovrättsrådet Ulf Norén; från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Björn Kjellin, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Örjan Wetterberg; från hovrätten för Västra Sverige presidenten Maths Heuman, lagmannen Einar Holm och hovrättsrådet Åke Bonge; från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Knut Elliot och lagmannen Åke von Schultz; samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Karl Sidenbladh och lagmannen Bengt Sandström. — Föreningen har omkring 180 medlemmar.