Juristföreningen i Stockholm sammanträdde d. 21 maj 1963. Förutom föreningsangelägenheter förekom därvid föredrag av justitiekanslern Sten Rudholm över ämnet »Om och kring författningsförslaget».
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Gunnar Bomgren, ordf., adv. Åke Svenson, v. ordf., adv. Gunnar Ehrner, sekr. och kassaförv., bankdirektören Erik Burling, borgmästaren Yngve Kristensson, kommerserådet Anders Lindstedt, rector magnificus Håkan Nial, presidenten Sture Petrén samt juriskandidaten Arne Hallström. — Medlemmarnas antal uppgår till 281.

    Mälarprovinsernas stadsdomarförening har under 1963 haft en styrelsesammansatt av borgmästaren Folke Höijer, ordf., samt borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Erik Ahnlund med rådmännen Lennart Wallin och Tryggve Franzén som suppl. — Föreningen har ett 40-tal medlemmar.

    Juristklubben i Linköping har under 1963 hållit fyra sammanträden. D. 15 febr. anordnade klubben middag med dans. Efter middagen kåserade häradshövdingen Tage Silfverskiöld över ämnet »Glimtar från notarietjänstgöring vid skilda tider». D. 10 maj anordnades en utflykt till Lövsta slott, som förevisades av slottsintendenten. Vid återkomsten till Linköping hölls årsmöte å Huitfeldtska gården i Gamla Linköping, där vårsupé serverades. D. 17 okt. talade direktören Knut Norström över ämnet »Vad kan rättskipningen göra för en förbättring av trafiksäkerheten på våra vägar?». Föredraget illustrerades med ljusbilder. D. 21 nov. höll adv. Britt Åström ett föredrag om författningsutredningens förslag till ny regeringsform.
    Under verksamhetsåret 1963—64 utgöres styrelsen av adv. Erik Orrenius, Motala, ordf., adv. Ulf Kihlstedt, Linköping, kassaförv., samt t. f. förste taxeringsinspektören Börje Börjesson, Linköping, sekr. och klubbmästare.— Klubben har omkring 100 medlemmar.

    Jönköpings juridiska förening. Föreningens styrelse har under år 1963 utgjorts av landssekreteraren Åke Sylwan, ordf., presidenten Joël Laurin, v.ordf., landsfogden Bertil Ankar, lagmannen Erik Ekstedt, häradshövdingen Sven Ruhe, adv. Hans Sundström och hovrättsfiskalen Jan Heuman, kassa-

NOTISER 311förv., med häradshövdingen Frithjof Folkard von Scherling, borgmästaren Nils Rappe och adv. Bengt Skantze som suppl. — Antalet medlemmar uppgår till omkring 140.