Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1963 hållit fem sammanträden. Vid föreningssammanträde d. 5 mars antog föreningen nya stadgar, varefter hovrättsfiskalen Thorsten Cars berättade om sina upplevelser som auditör vid den svenska FN-bataljonen i Kongo och visade en film som han tagit under sin tjänstgöring där. Ett föreningsmöte ägde rum d. 13 mars, varvid frågor som sammanhänger med fiskalernas underrättstjänstgöring diskuterades, i första hand den tvångsmässiga rekryteringen till befattningarna som vattenrättssekreterare. Vid årsmötet d. 16 maj talade justitiekanslern Sten Rudholm om författningsutredningens förslag till ny regeringsform. Ytterligare ett föreningsmöte hölls d. 4 dec., varvid beslut fattades om innehållet i ett yttrande till hovrätten angående domstolskommitténs betänkande om rådhusrätternas förstatligande. Sedvanligt julmöte ägde rum d. 9 dec., varvid presidenten Sture Petrén gästade föreningen och berättade om sina erfarenheter från den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Utöver dessa sammanträden anordnade föreningen d. 9 okt. ett besök vid fångvårdsanstalten i Norrtälje. Föreningens styrelse har under året behandlat ett flertal aktuella personal- och tjänstgöringsfrågor.
    Under verksamhetsåret 1963—64 utgöres föreningens styrelse av adj. led. Bertil Voss, ordf., assessorn Åke Bouvin, v. ordf., byråchefen Lennart Groll, sekr., fiskalen Gösta Lind af Hageby, skattmästare, fiskalen Anders Knutsson, klubbmästare, adj. led. Hans Henrik Abelin, idrottsförman, assessorn Magnus Sjöberg, adj. led. Hans Olov Stark samt fiskalerna Ann-Mari Tengström och Christer Leijonhufvud. — Föreningen hade vid årsskiftet 1963—64 omkring 130 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1963 sammanträtt fem gånger. D. 6 mars orienterade direktören Styrbjörn von Feilitzen om aktuella domstolsproblem. Årsmöte hölls d. 9 april. Vid övriga sammanträden har bl. a. övergångsproblem i samband med rådhusrätternas förstatligande behandlats. Styrelsen under verksamhetsåret 1963/64 utgöres av assessorn Åke Gisby, ordf., tingsdomaren Anders Brandel, v. ordf., fiskalen Ulf Bergenstråhle, sekr. och kassaförv., samt assessorn Ulf Gad och fiskalen Hans-Göran Englund med assessorn Harald Torgestam och fiskalerna Lennart Sjögreen, Stig Iversen och Stig-Eric Wenker som suppl. — Föreningen har omkring 30 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 7 dec. 1963. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1963—1964 valdes fiskalen Börje Wilhelmsson, ordf., assessorn Sigvard Benndorf, v. ordf., fiskalen Karin Ringberg, sekr. och kassaförv., samt assessorn Iwan Lindh och fiskalen Gunnar Grenfors med assessorn Marianne Jönsson samt fiskalerna Inger Schlyter och Karl-Ingvar Rundqvist som suppl. Efter årsmötet fort-

318 NOTISERsatte sammankomsten på Skanörs gästgivaregård, där regeringsrådet Bengt Hjern talade över ämnet »Hur kunde jag lämna Skånska hovrätten?». — Föreningen har omkring 60 medlemmar.