320 PERSONALNOTISER    Riksdagens justitieombudsman. Riksdagen har vid val 12 mars 1964, för tiden från valet till dess nytt val försiggått, utsett f. d. lagm. Alfred Bexelius till riksdagens just.omb.man och lagm. Bengt Sandström till ställföreträdare för just.omb.mannen.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 20 mars 1964 resp. 17 april 1964 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Bertil Hagman och ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Sven Nyman att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    20 mars 1964 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Runo Lundin att tv t. o. m. 31 dec. 1967 vara v. ordf. å avd. i samma hovr.;
    s.d. beviljat pres. i hovr. för Nedre Norrland Knut Elliot avsked med utg. av aug. 1964;
    s.d. till ass. fr. o. m. 1 april 1964 förordnat, i Svea hovr. fiskalen där Bertil Voss, i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalen där Eric Essén samt i hovr. för Västra Sverige fiskalen där Åke Ihrfelt;
    10 april 1964 förordnat häradshövd. i Umeå domsaga Sten Ohlsson att fr. o. m. 1 juli 1964 tv uppehålla lagmansämbetet i hovr. för Övre Norrland.

    Häradsrätterna. K. M :t har
    23 april 1964 förordnat ass. i Svea hovr. Brit-Marie Ericsson och ass. i hovr. för Västra Sverige Gunnar Hellgren att fr. o. m. 1 maj tv t. o. m. 31 dec. 1964 fullgöra på tingsdomare ankommande göromål, Brit-Marie Ericsson i Askims och Mölndals domsaga samt Hellgren i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Leire till innehavare av vik. löneförordnande å tingsdomartjänsten i Flundre, Väne och Bjärke domsaga fr. o. m. 1 maj 1964 tv samt ass. i Göta hovr. Ulf H:son Gad att fr. o. m. 1 maj 1964 tv, så länge Leire innehar förordnande såsom rev.sekr., med vik.lön uppehålla samma tingsdomarämbete.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 20 mars 1964 beviljat rådm. i Sthm Kurt Espersson avsked med utg. av aug. 1964.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    20 mars 1964 förordnat byråchefen vid åkl.mynd. i Sthm Sten Warholm och förste stadsfiskalsassistenten vid åkl.mynd. Lars Erik Ringberg att fortf. tv med vik.lön uppehålla, Warholm i viss omfattning en bef. såsom bitr.stadsfiskal i Sthm för tiden t. o. m. 30 juni 1964 och Ringberg Warholms byråchefstjänst så länge Warholm uppehåller annan bef.;
    10 april 1964 förordnat envar av förste stadsfiskalsassistenterna i Sthm Dagmar Heurlin och Sonja Arbman att tv t. o. m. 30 juni 1964 med vik.lön uppehålla en bef. som bitr. stadsfiskal i Sthm.
    Riksåklagarämbetet har
    16 mars 1964 utnämnt e.o. landsfogdeassistenten Bengt-Göran Carlsson till bitr. stadsfiskal i Östersund fr. o. m. 1 maj 1964;
    1 april 1964 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Malmö A. W. G. Richter till stadsfiskal i A 27 i Malmö fr. o. m. 1 april 1964.

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 10 april 1964 förordnat hovr.rådet i hovr.för Nedre Norrland E. O. Nyman att fr. o. m. 1 maj 1964 vara byråchef i Br 1 i fångv.styr. samt att fr. o. m. sistnämnda dag t. o. m. 30 juni 1966 vara ställföreträdare för gen.dir. och chefen för fångv.styr.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 3 april 1964 konstituerat anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Norrköping, bev.insp. hos fångv.styr. K. G. A. Schiöld till anstaltsdir. Ao 25 vid fångv.anstalten i Tidaholm fr. o. m. 1 maj 1964.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 10 april 1964 antagits Elsa Britta Hilding, Gävle, Bertil Olsson, Laholm, Gunnel Frostell, Malmö, Maria Arnö-Lindqvist, Mora, Lennart Ihse, Oskarshamn, Olof Gadd, Sthm, Rolf Kjällgren, Trollhättan, och Staffan Carlbäck Örebro.

    Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna. Fiskalen i Sveahovrätt Hans Danelius har förordnats att fr. o. m. 4 maj 1964 tv tjänstgöra vid kommissionens sekretariat i Strasbourg.

 

Trycklov 12/5 1964