396 PERSONALNOTISER    Ny professor. K. M:t har 4 juni 1964 till professor i processrätt vid Lunds universitet fr. o. m. 1 juli 1964 utnämnt preceptorn i processrätt vid Stockholms universitet Per Olof Bolding.
    Prof. Bolding är född d. 24 maj 1918 i Alingsås. Efter studentexamen i Sigtuna 1937 studerade han i Uppsala, där han blev jur. kand. 1942. Efter tingstjänstgöring vid Vättle, Ale och Kullings domsaga 1942—45 och verksamhet som lärare vid statens polisskola 1946—47 blev han i Uppsala jur. lic. och jur. dr 1951. Åren 1951—59 tjänstgjorde han som docent i processrätt vid Uppsala universitet, varefter han 1960 utnämndes till preceptor i processrätt vid Stockholms högskola.
    Förutom den akademiska avhandlingen, Bevisbördan och den juridiska tekniken, har Bolding utgivit ett flertal vetenskapliga arbeten, framför allt på skiljemannarättens område.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    14 maj 1964 förordnat ass. i kammarrätten Bertil Wennergren att biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    29 maj 1964 förordnat amanuensasp. i justitiedep. Stig Granqvist och e. tjänstemannen i samma dep. Mats Larsson att fr. o. m. 1 juni 1964 vara, Granqvist förste kanslisekr. och Larsson kanslisekr. i dep:et.
    Dep.chefen har
    6 maj 1964 förordnat fil. mag. Kerstin Ringdahl och pol. stud. Leif Boberg att såsom experter biträda den expertgrupp som tillsatts av de demokratiska partierna för undersökning av frågor rörande sambandet mellan riks- och kommunalpolitik;
    12 maj 1964 förordnat amanuensen Hans Ring att såsom expert biträda ovannämnda expertgrupp;
    15 maj 1964 förordnat hovr.rådet Per Erik Fürst att såsom sakkunnig överse lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

 

    Försäkringsdomstolen. K. M:t har den 6 maj 1964 utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge C.-A. H. Petri till försäkringsdomare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    29 april 1964 till hovr.råd i Svea hovr. fr. o. m. 1 maj 1964 utnämnt rev.sekr. Inge Lekman och Anders Litzén;
    29 maj 1964 förordnat fiskalen i Svea hovr. Christer Leijonhufvud att t. v. uppehålla bef. såsom byrådir. i samma hovr.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    21 maj 1964 till häradshövd. fr. o. m 1 aug. 1964 utnämnt, i Nedansiljans domsaga hovr.rådet i Svea hovr. Anders Hallström och i Ångermanlands södra domsaga borgmästaren i Härnösand greve Carl Hamilton;
    s. d. till bitr. häradshövd. i Torneå domsaga fr. o. m. 1 juli 1964 utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Jan Lindström;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Christer Åström att fortfarande t. v. t. o. m. 31 dec. 1964 i Svartlösa domsaga fullgöra på tingsdomare ankommande göromål.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    17 april 1964 utnämnt tf rådm. i Uddevalla Bo Enderstein till brottmålsrådm. i samma stad;

PERSONALNOTISER 397    23 april 1964 utnämnt civilrådmannen i Södertälje Bo Lindstén och ass.vid Malmö rr Sigvard Benndorf till, Lindstén brottmålsrådm. i Södertälje fr. o. m. 1 maj 1964 och Benndorf till civilrådm. i sistnämnda stad fr. o. m.1 juni 1964;
    21 maj 1964 utnämnt ass. vid rr i Kalmar Lars Östlihn till rådm. i samma stad.