494 PERSONALNOTISER    Justitiedepartementet. K. M:t har
    4 juni 1964 förordnat fil. stud. Leif Boberg, ass. i Svea hovr. Anders Wigelius och fil. lic. Agne Gustafsson att tv biträda såsom sakkunniga inom justitiedep.;
    29 juni 1964 utnämnt förste kanslisekr. i justitiedep. tf kanslirådet i utrikesdep. Ebbe Magnander till kansliråd i förstnämnda dep. fr. o. m. 1 juli 1964;
    s. d. förordnat byrådir. i justitiedep. Sven Fischier att fr. o. m. 1 juli 1964 tv fullgöra på kansliråd i nämnda dep. ankommande göromål;
    s. d. förordnat utnämnde byråchefen i Svea hovr. Carl-Anton Spak att fr. o. m. 1 juli 1964 tv uppehålla en byråchefstjänst i justitiedep.;
    s. d. förordnat förste kanslisekr. i justitiedep. Bengt Larson att fr. o. m. 1 juli 1964 tv uppehålla en tjänst såsom byrådir. i samma dep.;
    s. d. förordnat envar av förste kanslisekr. i justitiedep. Olle Hellberg och e. o. förste kanslisekr. i samma dep. Margit Hirén till e. byrådir. i nämnda dep. fr. o. m. 1 juli 1964.
    Dep.chefen har
    1 juni 1964 förordnat byrådir. John Collett att såsom expert biträda fylleristraffutredn.;
    s. d. förordnat häradshövd. Johan Björling såsom sakkunnig för ytterligare utredn. av frågan om radions juridiska ansvarighet;
    6 juni 1964 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Erik Holmberg att såsom expert biträda utredn.mannen för ytterligare utredn. av fråganom radions juridiska ansvarighet;
    29 juni 1964, med motsv entledigande för pres. Maths Heuman, förordnat reg.rådet Hans-Fredrik Ringdén till sakkunnig, tillika ordf., i bostadsrättskomm.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har
    4 juni 1964 förordnat byråchefen för lagärenden i kommunikationsdep., hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Claes Nordström och hovr.rådet i samma hovr. Göran Steen till, Nordström byråchef och Steen byråchef för lagärenden i nämnda dep. fr. o. m. 1 juli 1964;
    29 juni 1964 förordnat budgetsekr. i socialdep. L. E. Peterson att tv uppehålla bef. såsom statssekr. i kommunikationsdep.

 

    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 4 juni 1964 förordnat tf statssekr. i ecklesiastikdep. S. T. Moberg till statssekr. i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1964.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har
    25 juni 1964 förordnat fiskalen i Svea hovr. Sten Wickbom att tv biträda såsom sakkunnig inom inrikesdep.;
    29 juni 1964 förordnat byråchefen i finansdep. Reidar Tilert till statssekr. i inrikesdep. fr. o. m. 1 juli 1964.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har
    29 juni 1964 utnämnt stadsfiskalen i Sthm Werner Ryhninger till bitr.riksåkl. fr. o. m. 1 juli 1964;
    s. d. entledigat utnämnda hovr.rådet i Svea hovr. Anders Elowson med utg. av juni 1964 från honom meddelat förordnande såsom byråchef vid riksåkl.ämb.;
    s. d. förordnat tf byråchefen vid riksåkl.ämb., ass. i Svea hovr. Ingvar Norrby och ass i hovr. för Västra Sverige Bengt-Olof Berggren till e. o. byråchefer vid riksåkl.ämb. fr. o. m. 1 juli 1964.

 

    Rikspolisstyrelsen. K. M:t har
    4 juni 1964 förordnat statssekr. i inrikesdep. Carl Persson till rikspolischef 1 juli 1964—30 juni 1967;
    s. d. förordnat byråchefen i inrikesdep., polisintendenten K. J. Hj. Lindroth till överdir. i rikspolisstyr. 1 juli 1964—30 juni 1970;

PERSONALNOTISER 495    s. d. utnämnt polisintendenten Per-Gunnar Vinge till avd.chef hos rikspolisstyr. fr. o. m. 1 juli 1964;
    s. d. till e. o. byråchefer (Be 3) hos rikspolisstyr. fr. o. m. 1 juli 1964 förordnat krim.kommissarien O. D. Danielsson, kanslichefen hos polisväsendets org.nämnd L. G. H. Djurberg, polisintendenten B. H. Erlandsson, tf landsfogden i Sthms län N. A. Magnusson och byråchefen vid den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppdagande av spioneri m. m. R. Y. M.Sterner;
    s. d. till e. o. byråchefer (Be 1) hos rikspolisstyr. fr. o. m. 1 juli 1964 förordnat budgetsekr. i inrikesdep. A. B. Alpsten, polisintendenten N. A. Andermark och utbildningsintendenten L.-E. A. Freeman;
    s. d. till e. o. polisintendenter hos rikspolisstyr. fr. o. m. 1 juli 1964 förordnat krim.kommissarien Hj. B. Friberg, poliskommissarien B. K. P. Lundh och polisintendenten H. A. L. Rydberg.