Nord-nordiskt juristmöte i Tromsø. Sedan 1947 har med deltagande från Norge och Sverige hållits nordskandinaviska juristmöten, och från 1948 ha även de finländska juristerna varit med. Dessa möten ha varit mycket uppskattade. Många personliga, varaktiga vänskapsband ha knutits vid dessa möten, och mötena ha gett anledning till att vi jurister träffas även mellan mötena. Även rent juridiskt ha mötena varit till nytta; icke minst när nya rättegångsbalken de första åren trängde igenom var det mycket nyttigt för oss svenskar att få del av erfarenheterna i Norge. Och den gemensamma svensk-finländska rättsgemenskapen har varmt känts.
    Det näst sista mötet hölls 1961 i Uleåborg. Därvid bestämdes att möte skulle tills vidare hållas vart tredje år. 1964 hölls möte 15—16/8 i Tromsø. Mötet var med stor heder ordnat av Troms krets av Den Norske Sakførerforening. Intressanta föredrag höllos av sivilombudsmannen A. Schei om »ombudsmannaordningen i Norge» och av regjeringsadvokat Hans Mickelsen om »adgangen for en advokat eller sakfører fra et nordisk land til åprosedere for domstolene i et annet nordisk land». Troms fylke gav middag för samtliga deltagare. Mötet avslutades med en lunch på Fjellstua uppe på kalfjället nära Tromsø.
    Mötet var en upplevelse för oss svenska deltagare.

E. T.

    Ny president i Finlands högsta domstol. Presidenten Matti Piipponen avgick d. 17 juni 1964 då han fyllde 70 år. Han hade blivit justitieråd 1936 och

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 563hade varit president i högsta domstolen sedan d. 1 febr. 1963. Han efterträddes av justitiekanslern Antti Hannikainen.
    Presidenten Hannikainen är född 1910, avlade högre rättsex. 1934 och jur. kand. ex. 1935 samt blev v. häradshövd. 1936. Han tjänstgjorde och avancerade i Viborgs hovrätt, sedermera Östra Finlands hovrätt, där han 1949 blev assessor. Han var sekr. hos riksdagens justitieombudsman 1943—47, sekr. i riksdagens stora utskott 1945—48 och suppleant för justitieombudsmannen 1947—50. Åren 1947—50 var han medlem av lagberedningen. Han blev jur. dr.1948 med en avhandling om retentionsrättens uppbyggnad. Han utnämndes till justitiekanslersadjoint 1950, till justitieråd 1956 och till justitiekansler 1961. Åren 1951—61 var han docent i civilrätt vid Helsingfors universitet och under olika tider t. f. professor i statsrätt och i rättshistoria. Han var justitieminister 1959—61.

B. P-n