Ny justitiekansler i Finland. Justitiekanslern Antti Hannikainen efterträddes d. 17 juni 1964 av förvaltningsrådet, jur. lic. Aarne Nuorvala.
    Justitiekanslern Nuorvala är född 1912, avlade högre rättsex. och jur. kand.ex. 1937 samt blev v. häradshövding 1939. Han tjänstgjorde vid statskontoret 1940—44 samt därefter vid finansministeriet, där han 1945 blev y. och 1946 ä. regeringssekr. Han var medlem av lagberedningen 1950—55. Han blev 1955 e. o. förvaltningsråd och 1957 förvaltningsråd i högsta förvaltningsdomstolen. Han inträdde såsom statsministerns ställföreträdare och minister i statsrådets kansli i den tjänstemannaregering, som utnämndes d. 18 dec. 1963, men han avgick d. 8 juni 1964 med anledning av sin utnämning till justitiekansler.

B. P-n

    Justitieministerskifte i Finland. Den tjänstemannaregering, som utnämnts d. 18 dec. 1963, avlöstes d. 12 sept. 1964 av en parlamentarisk regering. Justitieministerposten, som i tjänstemannaregeringen handhafts av kanslichefen i justitieministeriet, regeringsrådet Olavi Merimaa (se om honom SvJT1960 s. 634), övertogs åter av jur. dr Johan Otto Söderhjelm, som varit justitieminister i den föregående parlamentariska regeringen och i tre tidigare regeringar (se om honom SvJT 1957 s. 601, 1958 s. 555 och 1962 s. 396).
    Övriga jurister i den nya regeringen är bitr. finansministern advokaten Erkki Huurtamo från Lahtis och kommunikationsministern bankdirektören Grels Teir från Gamlakarleby.

B. P-n

    Helsingfors universitet. Juridiska fakulteten har under de senaste åren fått ett tämligen förändrat ansikte. Raden av emeriti är längre än någonsin tidigare. Kaarlo Kaira avgick 1955, T. M. Kivimäki och Ilmari Caselius 1956, Brynolf Honkasalo, Bruno A. Salmiala och Ragnar Hemmer 1959, Arvo Sipilä 1962 samt Aarne Rekola och Aatos Alanen 1963. A. R. Heikonen avled 1961. W. A. Palme utnämndes 1963 till justitieråd.
    Äldst till tjänsteåren är nu Veli Merikoski, professor i förvaltningsrätt, född 1905, utnämnd 1941. Därefter följer i tur och ordning Erik Castrén, folkrätt med statsrätt, 04, 45, Tauno Tirkkonen, processrätt, 98, 45, Bo Palmgren, straffrätt och processrätt (svenskspråkig professur), 09, 46, Tauno Ellilä, processrätt, 07, 51, Ilmari Melander, jord- och vattenrätt, 04, 51, Berndt Godenhielm, civilrätt och handelsrätt (svenskspråkig professur), 13, 54, PaavoKastari, statsrätt med folkrätt 07, 56, Matti Ylöstalo, civilrätt, 17, 59, Simo

564 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTZitting, civilrätt, 15, 60, Reino Ellilä, straffrätt, 10, 60, Inkeri Anttila, straffrätt, 16, 61, Yrjö Blomstedt, rättshistoria och romersk rätt, 26, 64, och Olli Ikkala, finansrätt, 27, 64.
    Fyra professurer är lediga och förestås av bitr. prof. Allan Huttunen, handelsrätt, samt docenterna Heikki Jokela, allmän rättslära och internationell privaträtt, Antti Suviranta, arbetsrätt, och Edward Andersson, offentlig rätt (svenskspråkig professur).
    Dekanus är prof. Melander, prodekanus prof. Kastari.
    Prof. Blomstedt, som utnämndes d. 29 maj 1964, är den första icke-jurist som fått säte i juridiska fakulteten. Han blev fil. kand. 1956 och fil. lic 1957 samt disputerade 1958 med en avhandling om förläningen och skötseln av lagmans- och häradshövdingstjänster i Finland under 1500- och 1600-talen. Han blev 1960 fil. dr. och docent i historia inom filosofiska fakulteten, där han förestod en biträdande professur 1962—63. Sedan 1963 har han förestått den professur till vars innehavare han nu blivit utnämnd. Han har varit ordf. i Genealogiska samfundet i Finland 1961—62 och har varit huvudred. för tidskriften Genos 1951—52, 1956—57 samt ånyo sedan 1961. Hans vetenskapliga produktion faller delvis inom ämnesgrupperna historia och personhistoria, men till vissa betydande delar inom rättshistoriens ram. I band II av Tavastlands historia har han skrivit om förvaltningen och rättsväsendet, om deltagandet i riksdagarna samt om kyrko- och skolväsendet. I sitt speciminationsarbete behandlade han de första skedena av strafflagsreformen intill 1866 års partiella reformer. I år har han i JFT:s festnummer publicerat en mycket intressant uppsats om upphovsmannen till den första finska lagöversättningen.
    Prof. Ikkala, som utnämndes d. 13 juli 1964, avlade högre rättsex. 1950, blev jur. lic. 1951 och v. häradshövding. 1953 samt avlade ekonomexamen vid finska handelshögskolan 1954. Han blev jur. dr. 1955 med en avhandling om varulager och dess värdering vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen. Han utnämndes till docent i finansrätt 1957 och till bitr. prof. i förvaltningsrätt 1960. Han har 1956—63 varit sekr. i Nordiska administrativa förbundets Finlandsavdelning. Förutom doktorsavhandlingen har han publicerat arbeten om värdeminskningar för driftsegendom vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen (1957), om revision (1958), om kommunens allmänna befogenheter (1959), om de naturliga avdragen vid beskattningen av inkomst av rörelse (1962) samt ett stort antal uppsatser om beskattning och revision.

B. P-n