Förslag till mentalsjukvårdslag. Sinnessjuklagstiftningskommittén (ordf. justitieombudsmannen Alfred Bexelius) har d. 24 sept. 1964 till socialministern överlämnat betänkande med förslag till mentalsjukvårdslag (SOU 1964:20). Den nya lagen avser att främst ersätta 1929 års sinnessjuklag, dock med undantag för reglerna om sinnesundersökning i brottmål, i vilket hänseende nya bestämmelser avses att utarbetas i annan ordning.1
    Förslaget innehåller företrädesvis regler om intagning och utskrivning. Intagning skall kunna ske på tre olika sätt, helt formfritt, på särskilda intagningshandlingar eller efter beslut av domstol som påföljd enligt brottsbalken. Den som intages formfritt skall i princip, i överensstämmelse med nuvarande bestämmelser i 9 kap. sinnessjuklagen tillkomna genom särskild

 

     1 Jfr numera SFS 1964 nr 545.

NOTISER 669lagstiftning 1959, vara berättigad att efter eget gottfinnande lämna sjukhuset. Andra intagna skall däremot, liksom för närvarande, för sin utskrivning vara beroende av särskilt utskrivningsbeslut.
    Beträffande förutsättningarna för intagning på handlingar understrykes vikten av noggranna bestämmelser. Som grundläggande förutsättning för intagning på sådant sätt uppställes, att den, vars intagning överväges, är psykiskt sjuk, psykiskt efterbliven eller psykiskt abnorm. Den erforderliga begränsningen med avseende å det psykiska tillståndet uppnås genom att det i lagen uppställes krav på att vård på mentalsjukhus med hänsyn till sjukdomens, efterblivenhetens eller abnormitetens art eller grad skall vara oundgängligen påkallad. Till närmare precisering av de förhållanden,under vilka intagning skall kunna ifrågakomma, sammanbindes vidare kravet på ett oundgängligt vårdbehov med särskida specialindikationer, vilka sålunda avses skola ersätta vårdbehovsbegreppet i nuvarande lag.
    Till särskild behandling upptages spörsmålen om intagning av narkomaner och narkotikamissbrukare samt alkoholister och alkoholmissbrukare. Kommittén anser hinder icke böra möta mot att narkomaner och alkoholister intages på mentalsjukhus enligt de för psykiskt sjuka föreslagna bestämmelserna. Även narkotikamissbrukare bör enligt förslaget i viss omfattning kunna intagas på mentalsjukhus oberoende av eget samtycke.
    För att domstol skall kunna besluta om överlämnande till vård på mentalsjukhus skall enligt förslaget samma förutsättningar föreligga som för intagning på handlingar. Kommittén föreslår med hänsyn härtill viss ändring av 31 kap. 3 § brottsbalken.
    Utskrivningen av patienter, som intagits på handlingar eller efter förordnande av domstol, fördelas, liksom enligt gällande rätt, mellan den ansvarige överläkaren och en till varje sjukhus knuten nämnd. På nämnden skall företrädesvis ankomma att pröva utskrivningsfrågor beträffande intagna som senast nämnts eller som eljest intagits i anslutning till begånget brott.
    Läkarnas avgöranden skall i vissa hänseenden kunna hänskjutas till prövning av sjukhusnämnden. Möjlighet införes bl. a. att klaga över beslut om intagning. Den lokala nämndens avgöranden skall, liksom för närvarande, i viss utsträckning kunna föras vidare till ett centralt prövningsorgan, i förslaget benämnt mentalsjuknämnden och i huvudsak motsvarande den nuvarande sinnessjuknämnden.
    Beträffande förfarandet vid sjukhusnämnd föreslår kommittén vissa bestämmelser för att säkerställa, att prövningen hos nämnderna sker under sådana former att en objektiv och från rättsäkerhetssynpunkt betryggande utredning säkras. Möjlighet införes att vid nämnderna anordna förhör med personer, som kan antagas lämna upplysningar av betydelse förfrågor, som är under bedömande. En viktig nyhet är vidare, att offentligtbiträde skall kunna förordnas för intagen, om så finnes erforderligt för tillvaratagande av dennes rätt.

E. H.