Danskt utkast till ändringar av rättegången i borgerlige retssager. Det danska Retsplejerådet har framlagt ett utkast till vissa ändringar av den danska rättegången i borgerlige retssager (tvistemål). Utkastet har ur svensk synpunkt ett icke ringa intresse, emedan den svenska lagstiftningen på området i viss mån influerat utkastet. Utkastets syfte är framför allt att skapa en enklare ordning för rättegången i inkassosaker. Danmark saknar motsvarighet till vår lagsökningslag. Målen anhängiggöras nu genom stäm-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 749ning och utsättas till muntlig förhandling inför rätten, varför käranden, personligen eller genom ombud, måste inställa sig vid domstolen för fullföljande av saken. I utkastet har man emellertid ej tagit steget fullt ut till det svenska förfarandet. Talan skall sålunda fortfarande alltid väckas genom stämning. I stämningen förelägges svaranden att inom viss tid till rätten inkomma med skriftligt genmäle. Göres icke innan fristen gått tillända någon skriftlig invändning mot kravet och avser talan penningfordran,f örser rätten stämningen med påteckning att yrkade beloppet och av rätten bestämda kostnader kunna exekveras. Om yrkandet avser annat än penningfordran, avkunnar rätten dom i överensstämmelse med kärandens påstående. Vissa undantag göras för den händelse sakframställningen i stämningsansökningen är oriktig m. m. Om saken ej avgöres på sätt nu nämnts, skall rätten utsätta målet till förberedande muntlig förhandling genast eller efter det skriftlig förberedelse ägt rum, därest rätten finner sådan förberedelse lämplig. Reglerna härom ha i huvudsak samma syfte som den svenska förberedelsen i tvistemål. Sedan förberedelsen avslutats, utsättes målet till huvudförhandling. I huvudsaklig överensstämmelse med vad härutinnan gäller i svensk rätt ger utkastet möjlighet att hålla huvudförhandling i omedelbar anslutning till muntlig förberedelse. I princip bereder utkastet rätt för käranden men ej för svaranden att erhålla tredskodom. Uteblir käranden, är huvudregeln att saken skall avvisas och svaranden tillerkännas rättegångskostnader. En olikhet mot svensk rätt är vidare att domstolen även i dispositiva mål kan uppmana part att förebringa all slags bevisning, således även skriftliga bevis och vittnen, om sakens faktiska omständigheter utan sådan bevisning skulle framstå som oklara eller ofullständiga. Underlåter part att efterkomma rättens uppmaning, kan rätten vid bevisprövningen tolka detta till förmån för motparten. Rätten har även möjlighet att förelägga part, som själv för sin talan, att söka advokathjälp, nämligen för det fall rätten eljest icke skulle finna det möjligt att behandla saken. Ställer sig parten icke föreläggandet till efterrättelse, anses av part därefter till rätten ingivna skrifter såsom icke ingivna, liksom part anses som utebliven från därefter utsatt muntlig förhandling.

E. M.