Det elfte nordiska patentverksmötet ägde rum i Stockholm d. 20—23 okt. 1964 med sammanlagt 60 deltagare från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Under mötet behandlades ämnen med anknytning till det framlagda förslaget till ny nordisk patentlagstiftning, som refererats i SvJT 1964 s. 391.
    Statsrådet Rune Hermansson uttalade under mötet sin tillfredsställelse med det arbete som de nordiska kommittéerna utfört, när de lyckats åstadkomma förslag till patentlagar i de nordiska länderna som är helt likalydande på alla väsentliga punkter. Svenska regeringen var beredd att för egen del antaga lagen och genomföra systemet med nordiska patentansökningar.
    Statsrådet Hermansson underströk att ett genomförande av kommittéernas förslag i samtliga nordiska länder skulle innebära ett stort framsteg icke blott på patenträttens område utan även för det nordiska samarbetet överhuvudtaget. Det måste anses unikt att fyra suveräna stater är beredda att

750 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTgodtaga varandras beslut i viktiga patentärenden och samarbetet kommer utan tvivel att väcka internationell uppmärksamhet.
    Sedan 1961 arbetar en internationell kommitté (ICIREPAT) för utveckling av mekaniska metoder för nyhetsgranskning av patentansökningar. Denna kommitté startade hösten 1962 i Washington ett internationellt forskningsprogram, i vilket det svenska patentverket representerats genom byrådirektör B. Wurm. Wurm har nyligen återkommit från Washington, där han tjänstgjort i två år, och han lämnade under patentverksmötet en översikt över sitt arbete.
    Rapporter lämnades även från ICIREPAT:s möte i Washington d. 8—15 okt. och över det internationella arbete, som pågår på patentområdet.
    Under mötet behandlades även vissa varumärkesfrågor.
    Nästa patentverksmöte kommer på inbjudan av det finska patentverketschef, generaldirektör E. Tuuli, att hållas år 1965 i Helsingfors.

On