Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 23 april 1964. Efter årsmötesärendena höll justitierådet Sven Edling ett anförande över ämnet »Reformerad lagstiftning om arbetstagares uppfinningar?», varefter diskussion följde. Vid sammanträde d. 26 nov. 1964 höll föreningens sekreterare, hovrättsfiskalen Ulf Bernitz, ett föredrag, betitlat »Industriellt rättsskydd och konkurrensbegränsning». Föredraget följdes av diskussion.
    Vid årsmötet omvaldes styrelsen; dock att i den bortgångne styrelseledamoten fil. lic. Eric Wretblads ställe invaldes överingenjören Frithiof Lindström. Styrelsen utgöres nu av prof. Seve Ljungman, ordf., civ.ing. Harry Onn, v. ordf., byråchefen Frithiof Berglund, skattm., adv. Nils Köhler, dir. Lennart Körner, byråchefen Saul Lewin, dir. Gudmund Silfverstolpe, rådmannen Gunnar Sterner, dir. Sten Tengelin och Lindström. Sekreterare är Bernitz och klubbmästare ing. Nils Larfeldt. — Föreningen har cirka 400 medlemmar.
    Tidskriften NIR, Nordiskt immateriellt rättsskydd, som föreningen utgiver tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd från Nordiska bokförläggarrådet och Nordisk union för komponisträttigheter, har 1964 utkommit med sin trettiotredje årgång.
    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen höll årsmöte d. 25 juni 1964. Härvid invaldes dir. Nils Bergling i styrelsen såsom efterträdare till den avlidne ledamoten diplomingenjören Ulrich Hecht under det att styrelsen i övrigt omvaldes. Gruppens styrelse utgöres av Ljungman, ordf., Onn, civ.ing. Ivar Bergenstråhle, Tengelin, patenträttsrådet Claes Uggla och Bergling. Gruppens sekreterare är jur. kand. Örjan Grundén. Svenska ledamöter i AIPPI:s exe-

NOTISER 149kutivkommitté är Ljungman, Onn, Körner och Tengelin med Bergenstråhle och Grundén som suppleanter. — Gruppen har cirka 125 medlemmar.