Svensk Förening för Internationell Sjörätt hade sitt ordinarie årsmöte d. 22 maj 1964 i Västerås. Vid mötet förekom — förutom stadgeenliga ärenden — ett föredrag av høyesterettsadvokat Alex Rein, som givits titeln »Haverier — vad göres för att undvika dem?». Föreningen har under året i vanlig ordning medverkat i det konventionsarbete, som pågår inom Comité Maritime International. Sålunda har ett avsevärt arbete nedlagts på ett inom Comité Maritime International framlagt förslag till revidering av 1926 års konvention rörande sjöpanträtt och fartygshypotek. Föreningens ordförande och sekreterare har deltagit vid sammanträden angående nämnda konventionsförslag vid möten i Norge, Holland, Belgien och England. Vidare har föreningen medverkat i diskussioner i syfte att undersöka möjligheterna att tillskapa konventioner rörande dels registrering av certepartier dels fastställande av normer vid skadeståndsberäkning vid kollision och dels beräkning av demurrage m. m.
    Föreningens styrelse har för innevarande år följande sammansättning: dispaschören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., dir. Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, dir. Nils Grenander, prof. Kurt Grönfors, dir. Per-Erik Hedborg, dir. Rainer Hornborg, dir. Emanuel Högberg, assuransdir. Niklas Kihlbom, dir. Folke Lindahl, hamndir. Helge Linder, adv. Claës Palme, justitiekanslern Sten Rudholm, statssekreteraren G. von Sydow och assuransdir. Lorenz Zetterman. Sekr. och kassaförv. är adv. Claës Palme. — Föreningen hade vid årsskiftet 150 medlemmar.

 

    Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 1 april 1964. Därvid höll den engelske rättsvetenskapsmannen Dr. Clive M. Schmitthoff föredrag över ämnet »The Unification of the Law of International Trade». Ordinarie höstsammanträde ägde rum d. 14 okt., varvid prof. Knut S. Selmer, Oslo, höll föredrag om »Den nya norska sjöförsäkringsplanen».
    Föreningens styrelse har under år 1964 utgjorts av prof. Kurt Grönfors, ordf., dir. Niklas Kihlbom, v. ordf., skeppsmäklare John Thornander, kassaförvaltare, och borgmästare Gösta Wilkens. Suppleanter har varit adv. Lennart Hagberg och avdelningschef Sture Tingström. Adv. Jan Ramberg har tjänstgjort som sekreterare.
    Under verksamhetsåret har av de skrifter, som Handelshögskolan i Göteborg utger i samverkan med föreningen, utkommit två nummer. — Föreningen har 216 medlemmar, därav 22 stödjande medlemmar.

 

    Svenska Föreningen för Upphovsrätt har under år 1964 sammanträtt tre gånger. D. 15 jan. diskuterades efter inledningsanförande av lagbyråchefen Torwald Hesser under rubriken »Bernkommitténs preliminära förslag inför internationellt expertforum» resultaten av internationella överläggningar i Genève i november 1963. Vid årsmöte d. 14 april talade hovrättsfiskalen Tore Sigeman över ämnet »Upphovsrätt och arbetsrätt. Några rättsliga frågor i samband med TV-konflikten». D. 17 nov. höll Mr Robert Shaye, USA, föredrag över ämnet »An American looks at Soviet copyright law».
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., presidenten

150 NOTISERSture Petrén, v. ordf., prof. Svante Bergström, rådmannen Jan Gehlin, justitierådet Erik Hedfeldt, lagbyråchefen Torwald Hesser, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och adv. Ivar Philipson. Hedersledamot i föreningen är prof. Gösta Eberstein. Sekreterare och skattmästare är jur. lic. Gunnar Karnell. — Föreningen hade vid årsskiftet 96 aktiva och 29 stödjande medlemmar.