Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 13 mars 1964 i Västerås. Efter då förrättade val har styrelsen bestått av adv. Bertil Sylwan, Falun, ordf., H.-G. Grefberg, Örebro, v. ordf., Adolf Hamilton, Uppsala, sekr., Fritz Helmer, Karlstad, och Robert Kempff, Sala, med adv. Roland Eliason, Falun, Lennart Jerneck, Örebro, Bertil Cederlöf, Karlstad, Kurt Winberg, Uppsala, och S. P. Troili, Västerås, som suppl. Till ledamöter av samfundets fullmäktige valdes adv. H.-G. Grefberg, Örebro, Fritz Helmer, Karlstad, Robert Melin, Falun, Kurt Winberg, Uppsala, Robert Kempff, Sala, och Anders von Zweigbergk, Västerås, med adv. Lennart Jerneck, Örebro, Bertil Cederlöf, Karlstad, Roland Eliason, Falun, Sven-Olof Lunden, Uppsala, Sven Peter Troili, Västerås, och Åke Aulin, Mora, som suppl. I anslutning till årsmötet höll dir. Knut Norström föredrag över ämnet »Advokatens farliga vardag». — Avdelningen har för närvarande 123 ledamöter.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie årsmöte d. 12 mars 1964. Efter då företagna val har styrelsen följande sammansättning: adv. Bo Westman, ordf., Gunnar Brattne, v. ordf., Eskil Weibull och Gösta Sjögren samtliga i Göteborg, Ewert Storm, Skara, Rolf Gillblad, Uddevalla, Gunnar Lagerberg, Borås, och Sven Englund, Trollhättan, med adv. Arne Jörgensen och Bo Björck, Göteborg, samt Stig Pehrsson, Halmstad, såsom suppleanter. Sekr. och kassaförvaltare har under året varit adv. Bo Björck och klubbmästare advokaten Jan Melin, Göteborg. Till avdelningens representanter i advokatsamfundets fullmäktige valdes adv. Bo Björck, Åke Eckerstein, Olof Gedda, Malte Högberg, Eskil Weibull och Folke Wistrand samtliga i Göteborg, samt Sven Englund, Trollhättan, Göran Linnander, Borås, och Stig Pehrsson, Halmstad. Till suppleanter valdes adv. Kaj Bergström, Per Dreijer, Hans-Erik Glimstedt, Lars Rosengren och Märta Westman, samtliga i Göteborg, samt Henry Friberg, Uddevalla, Nils Malmgren, Halmstad, Gösta Mellander, Skövde, och Bo Redgard, Borås.
    Vid sammanträdet höll f. d. justitierådet C. G. Hellquist föredrag över ämnet »Advokaternas verksamhet i högsta instans». Avdelningen har under året därutöver anordnat följande diskussionsaftnar, d. 23 jan. över ämnet »Förmyndarproblem» med överförmyndaren Karin Westerberg såsom inledare, d. 20 febr. »De nya bestämmelserna om representationskostnader, rese- och traktamentsersättningar m. m.» med adv. Peter Wåhlin såsom inledare, d. 22 okt. tillsammans med i Göteborg verksamma åklagare över

NOTISER 153ämnet »Advokater/åklagare, kollisioner i yrkesutövningen», d. 19 nov. över ämnet »En expropriationsteknikers syn på advokaters medverkan i expropriationsmål» med lantmätaren Sven H. Pettersson såsom inledare. — Avdelningen har för närvarande 221 ledamöter.