Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1964 hållit två sammanträden, varvid förekommit dels föredrag av adv. Stig Ljungberg över ämnet »Något om advokats plikt att avböja uppdrag», dels ock föredrag av adv. Elin Lauritzen över ämnet »Advokatsynpunkter på familjerättskommitténs betänkande».
    Styrelsen har utgjorts av adv. Wilhelm Penser, Eslöv, ordf., Ove Wickman, Malmö, v. ordf., Torsten Lundius, Lund, och Lennart Vilén, Malmö, med adv. Eric A. Andersson, Trelleborg, Torsten Tärnhuvud, Karlshamn, och Olof Wellmark, Lund, såsom suppleanter. Avdelningens sekr. och kassaförvaltare har varit Lundius. Ledamöter i samfundsfullmäktige har varit adv. Wilhelm Penser, Eslöv, Åke Wettermark, Malmö, Bertil Peyron, Hälsingborg, Bengt Linders, Hälsingborg, Hugo Olsson, Malmö, Nils Gustin, Kristianstad, Nils Edström, Malmö, Torsten Tärnhuvud, Karlshamn, med Bengt Holmberg, Hälsingborg, Bengt Schlasberg, Landskrona, Åke Holmberg, Ystad, Bengt Almgren, Malmö, Barbro Wallér-Agrell, Lund, och Bror Emil Jeppsson, Malmö, såsom suppleanter. — Avdelningen räknade vid 1964 års utgång 172 medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges Rättshjälpsjuristers styrelse har under året bestått av adv. Bror Wahlström, Stockholm, ordf., Ingvar Björkman, Göteborg, v. ordf., Anders von Zweigbergk, Västerås, sekr., och Karin Tejning, Malmö. Liksom tidigare år har föreningen beretts tillfälle att avgiva yttranden över diverse lagförslag, som berört medlemmarnas arbetsområden. Föreningens årsmöte ägde rum i Solna d. 7 nov., varvid förutom föreningsangelägenheter förekom bl. a. föredrag av doc. Aage Heiken angående den aktuella situationen rörande blodundersökningar i bördsmål. Efter föredraget följde diskussion och beslöts framställning till vederbörande departementschef om åtgärder för att möjliggöra utvidgade undersökningar. Vid årsmötet omvaldes styrelsen. Efter årsmötet voro medlemmarna gäster vid en av Stockholms läns landsting anordnad middag. — Antalet medlemmar i föreningen har varit 54.

 

    Försäkringsjuridiska Föreningen har under 1964 hållit fyra sammanträden. Vid tre av dessa har — förutom föreningsärenden — förekommit föredrag av prof. Knut Rodhe över ämnet »Om friskrivningsklausuler», av hovrättsrådet Gustaf Petrén om »Panama — en korsväg», av justitierådet Gösta Walin om »Familjerättskommitténs betänkande, med särskild tonvikt på försäkringsfrågor». Vid det fjärde sammanträdet diskuterades frågor rörande »Svensk försäkring och Europamarknaden» med inledningsanföranden av dir. Erik Bendz, prof. Jan Hellner, dir. Wilhelm Paues och generaldirektör Richard Sterner.
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Nils Beckman, v. ordf., dir. Arne Hallström, sekr., statssekreterare Carl Holmberg, adv. Valborg Lundgren, dir. Gustaf Mälstad, dir. Anders Nerman och dir. Kurt Schalling. Styrelsesuppleanter är preceptor Bertil

154 NOTISERBengtsson och dir. Sven Hallgren. — Föreningen hade vid årsskiftet 324 aktiva och 20 passiva medlemmar.