Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges Landshypoteksinstitution. Föreningens styrelse har under 1964 haft följande sammansättning: ordf. hypoteksdir. Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. tillika sekr. och kassaförvaltare hypoteksdir. Sture Zacco, Växjö, revisor hypoteksombudsman Stig Holmqvist, Visby.
    Föreningen har under 1964 avhållit förutom ett par extra möten ett ordinarie möte i Visby. Till behandling har därvid förelegat främst avgivande av yttranden över förslag till jordabalk m. m. och över fastighetsbildningskommitténs betänkande »Fastighetsbildning» samt särskilt yttrande över jordabalksförslagets grannelagsregler. Dessa frågor ävensom ett par under 1963 behandlade ärenden, nämligen »Lagsökningsutslagen och RB 17:11» samt föreningens remissyttrande över lagberedningens förslag »Utsökningsrätt II», redovisas i det tryckta häfte med föreningens förhandlingar 1963—1964, som under året utgivits. Detta häfte och tillgängliga årgångar av tidigare utgivna förhandlingar kan till ett pris av kr. 2:50 per st. erhållas efter rekvisition hos föreningens nye sekreterare, hypoteksdir. Styrbjörn Ernfors, Örebro läns hypoteksförening, Örebro. — Föreningen har 20 medlemmar.

 

    Bankjuristernas Förening. Föreningen har under år 1964 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 21 febr., 17 april, 4 juni, 2 okt. och 4 dec. Föredrag har hållits av dir. Erik Lindman över ämnet »Livförsäkringar ur familjerättslig och skatterättslig synvinkel samt som kreditobjekt», av prof. Åke Lögdberg över ämnet »Den nya företagsinteckningen», av bankdirektör Axel Möller över ämnet »AB Svensk Exportkredit och dess belåning av exportfordringar», av dir. Erik Braunerhielm över ämnet »Hur det juridiska arbetet på den svenska sidan bedrives inför en anslutning till EEC» samt av f. d. justitierådet Hjalmar Karlgren över ämnet »Passivitetsverkan vid avtalsslut».
    Föreningens styrelse utgöres av Einar Mogård, ordf., Dag Gillberg, v. ordf., Jan Norrbohm, sekr., Bertil Bylund, referent, och Henrik von Krusenstjerna, klubbm. — Antalet medlemmar i föreningen är 129.

 

    Föreningen Sveriges Kommunala Förvaltningsjurister höll d. 17—18 aug. ordinarie årsmöte i Kiruna med deltagande av ett 75-tal medlemmar från hela landet. Efter inledningsföredrag av hovrättsrådet Stig Nordlund diskuterades livligt polisväsendets och rådhusrätternas förstatligande ur kommunal synpunkt, varjämte deltagarna ventilerade åtskilliga andra spörsmål och erfarenheter från det kommunaljuridiska arbetsfältet. Till styrelse omvaldes stadsjurist E. G. Westman, Stockholm, kommunalborgmästare Curt Bergius, Arvika, kanslichef Stig Norberg, Eskilstuna, drätseldirektör Harry Rydquist, Östersund, och stadssekreterare Ingemar Ögren, Örebro.

 

    Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse har under 1964 utgjorts av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Ingvar Ågren, Sthm, sekr. och skattm., Sture Borgquist, Linköping, och Frans Victor, Östersund, med Bengt Lännergren, Sthm, och Ragnar Grönwall, Kristianstad, såsom suppl. Styrelsen har under 1964 avgivit ett antal yttranden över remisser. Föreningen har med fem representanter deltagit i

NOTISER 155det tionde nordiska militärjuristmötet, som avhölls i Oslo d. 3—5 juni 1964. — Föreningens medlemsantal 1964 uppgick till 75.