PERSONALNOTISER 157    Arbetsdomstolen. K. M:t har 30 dec. 1964 förordnat byråchefen Sven-Hugo Ryman till led., tillika v. ordf., i arbetsdomstolen med chefen för socialdep:s rättsavd. Bengt Hamdahl och tf exp.chefen, lagbyråchefen Eskil Hellnersom ersättare samt gen.dir. Ernst Bexelius till led. av domstolen med kanslirådet Olof Petersson och byråchefen Nils Mannerfelt såsom ersättare.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    15 jan. 1965 utnämnt ass. i Göta hovr. Age Frennberg till rev.sekr. fr. o. m. 1 febr. 1965;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Per-Arnold Åström att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 22 jan. 1965 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Sven-Erik Ellmén att tv tjänstgöra såsom v. ordf. på avd. i hovr:n.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    15 jan. 1965 förordnat rev.sekr. Allan Lundstedt och ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Leire att t. v. bestrida på tingsdomare ankommande göromål, Lundstedt i H i s i n g s, S ä v e d a l s  o c h  K u n g ä l v s  d o m s a g- a fr. o. m. 8 febr. 1965 samt Leire i A s k i m s  o c h  M ö l n d a l s  d o m s a g a fr. o. m. 1 april 1965;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Åke Ihrfelt att fr. o. m. 1 febr. 1965 tv uppehålla tingsdomarämbetet i Hedemora domsaga;
    22 jan. 1965 utnämnt särsk. inskr.domaren Ao 27 i Södra Roslags domsaga Leif Possenius till särsk. inskr.domare Bo 1 i samma domsaga fr. o. m. 1 febr. 1965;
    s. d. utnämnt särsk. inskr.domaren Ao 27 i Södertörns domsaga Karl Åke Lundin till särsk. inskr.domare Bo 1 i samma domsaga fr. o. m. 1 april 1965;
    11 febr. 1965 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Per Olof Marke att fr. o. m. 1 mars 1965 tv uppehålla ett tingsdomarämb. i Falu domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    15 jan. 1965 till rådm. i Sthms rr utnämnt e. rådm. i samma rr Gunnar Sterner och Nils Edwall samt ass. vid rr:n Lars Sandwall, Ella Köhler, Ulf Lyttkens och Erik Rosén;
    s. d. till rådm. i Gtbgs rr utnämnt ass. vid samma rr Gösta Ohlson, Gunnar Dejenfelt, Sven Filip Åstrand och Per Olof Holmäng;
    s. d. till e. rådm. i Gtbgs rr förordnat ass. vid samma rr Frank Witt, Lennart Dahlén och Kersti Ahlgren;
    s. d. till rådm. i Malmö rr utnämnt ass. vid samma rr Sven Braun och Nils-Erik Sellert;
    s. d. till e. rådm. i Malmö rr förordnat ass. vid samma rr John Matiasson;
    s. d. till ordf. på avd. av Malmö rr förordnat, på 2:a avd. rådm. Knut Bergwall, på 3:e avd. rådm. Lars-Erik Holmberg, på 4:e avd. rådm. Göte Liedholm och på 5:e avd. rådm. Edvin Tuvesson, Bergwall och Holmberg tv under sin återstående tjänstetid samt Liedholm och Tuvesson tv t. o. m. 31 dec 1969;
    s. d. utnämnt ass. vid rr i Hälsingborg Karl Berglund till rådm. i samma rr;
    s. d. utnämnt ass. vid rr i Karlstad Stig Josef Thanner till rådm. i samma rr fr. o. m. 1 febr. 1965;
    s. d. förordnat envar av ass. i Göta hovr. Age Frennberg och Anders Nordenadler att fr. o. m. 1 febr. 1965 tv uppehålla en rådm.bef. i rr i Växjö;
    22 jan. 1965 beviljat ass. vid Malmö rr Gunnar Thurell avsked med utg. av jan. 1965;
    11 febr. 1965 förordnat envar av ass. i hovr. för Västra Sverige Anders Wijkström och fiskalen i samma hovr. Bertil Holmqvist att fr. o. m. 1 mars 1965 tv uppehålla en rådmanstjänst i rådhusrätten i Kristinehamn.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 29 jan. 1965 förordnat tingsdomaren i Jämtlands östra, norra och västra domsagor Lars Herlitz att fr. o. m. 15 febr. 1965 tv t. o. m. 30 juni 1966 vara e. vattenrättsdomare vid Mellanbygdens vattendomstol.