Finlands högsta domstol. Under den senaste tiden har ovanligt snabba förändringar skett i högsta domstolens sammansättning. Förutom att presidentämbetet bytt innehavare två gånger när presidenten Toivo Tarjanne d. 8 febr. 1963 efterträddes av justitierådet Matti Piipponen och denne i sin tur d. 17 juni 1964 efterträddes av justitiekanslern Antti Hannikainen, har omsättningen bland ledamöterna varit livlig. Justitierådet Börje Planting utnämndes d. 12 sept. 1962 till häradshövding i Ruovesi domsaga, justitierådet Kurt Kaira avgick d. 16 mars 1964 på grund av uppnådd avgångsålder, justitierådet Matti Mali avled d. 27 aug. 1964, justitierådet Aarne Kokkonen utnämndes d. 9 okt. 1964 till president i Östra Finlands hovrätt och justitierådet Jaakko Enäjärvi utnämndes d. 5 mars 1965 till justitiekansler, räknat från d. 1 april 1965. Härigenom har det gällt att i tur och ordning återbesätta sex justitierådsämbeten. Till justitieråd utnämndes d. 28 sept. 1962 referendarierådet vid högsta domstolen Johannes Leivonen, d. 1 mars 1963 professorn i offentlig rätt vid Helsingfors universitet Walter Armas Palme, d. 14 febr. 1964 häradshövdingen i Kuopio domsaga Eero Mäkinen, d. 18 sept. 1964 chefen för justitieministeriets lagstiftningsavdelning, hovrättsrådet Östen Elfving, d. 23 okt. 1964 häradshövdingen i Mäntsälä domsaga Väinö Kyrö och d. 26 mars 1965 hovrättsrådet Voitto Saario. B. P-n

 

    Justitiekanslersämbetet i Finland. Sedan justitiekanslern Aarne Nuorvala blivit utnämnd till president i högsta förvaltningsdomstolen och justitiekanslersadjointen E. J. Manner till professor, har till justitiekansler räknat

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 207från d. 1 april 1965 utnämnts justitierådet Jaakko Enäjärvi samt till justitiekanslersadjoint d. 26 mars 1965 stadssekreteraren i Tammerfors, vice häradshövdingen Reino Lindroos. Den sistnämnde utnämndes efter omröstning i regeringen, varvid bl. a. justitieministern och regeringens båda övriga jurister röstade på en annan kandidat.
    Justitiekanslern Enäjärvi, som är född 1906, hade varit justitieråd sedan år 1949 (se om honom SvJT 1950 s. 223).
    Justitiekanslersadjointen Lindroos är född 1913, avlade högre rättsex. 1942 och blev v. häradshövd. 1946. Efter tjänstgöring i olika befattningar inom beskattningsväsendet blev han 1956 stadssekreterare i Tammerfors stad.
B. P-n