Sveriges domareförbunds styrelse utgöres för närvarande av presidenten Sture Petrén, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., med borgmästaren Nils Rappe som suppl., justitierådet Sven Edling med justitierådet Bertil Alexanderson som suppl. samt lagmannen Bengt Lännergren, sekr. och kassaförv., med hovrättsrådet Gösta Hagströmer som suppl., ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa ha senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Sture Petrén och Knut Elliot med presidenterna Joel Laurin och Maths Heuman som suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingarna Arvid Ribbing och Nils Källoff med häradshövdingarna Per Otto Hainer och Torsten Myrland som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Rappe och rådmannen Birger Brandt med borgmästaren Axel Lindskog och rådmannen Tryggve Franzén som suppl., samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Ingvar Bladh med revisionssekreterarna Anders Litzén och Sara Falk som suppl. — Vid årsskiftet var förbundets medlemsantal omkring 800.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 17 okt. 1964 sitt årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Erik Alexanderson. Bland gästerna märktes representanter för hovrättspresidenterna och justitiedepartementet, lagmannen Arvo Helminen i Helsingfors och häradshövdingen Karl Emil Miestamo i Hollola domsaga för häradshövdingarnas i Finland förening samt för Den norske dommerförening sorenskriver Mentz Darre Lödrup i Kapp.

216 NOTISER    Justitierådet Johan Gyllensvärd talade över ämnet: »Ägodelningsrätter eller jorddomstolar». Direktören Styrbjörn von Feilitzen gav därefter en information om de då nära förestående förhandlingarna om domarlönerna.
    Förvaltningsberättelsen visade ett rekordartat antal svar på remisser från Kungl. Maj:t och andra instanser. Domsagoalmanackan har utgivits under redaktion av häradshövdingen Torsten Myrland. Styrelsens sammansättning är oförändrad. — Antalet medlemmar i föreningen utgjorde 239, av vilka 4 voro hedersledamöter.