KARL-THEODOR LIESER. Sowjetzonales Strafrecht und ordre public. Frankf. a. M., Berlin 1962. Metzner Verlag. 256 s.

 

Den numera ganska föråldrade tyska strafflagen av 1871 med däri vidtagna ändringar har som bekant ännu icke ersatts med en länge planerad modern strafflag för Väst-Tyskland (härom Simson i SvJT 1963 s. 583 ff). På den östtyska sidan gäller alltjämt samma lag; också där har emellertid länge arbetats med tillskapandet av en helt ny, av den där härskande politiska ideologien präglad strafflag, ett arbete som dock ännu icke slutförts. Detta utesluter dock ingalunda att det materiella innehållet i den östtyska straffrätten i viktiga hänseenden skiljer sig från den västtyska förbundsrepublikens lagstiftning på området. Genom en mängd detaljändringar och framför allt genom 1957 års s. k. Strafrechtsergänzungsgesetz och därtill sig anslutande administrativa anvisningar samt 1962 års Ergänzungsgesetz, som nyordnat militärstraffrätten, har straffrätten politiserats och präglats av en ideologi som i realiteten helt avlägsnat densamma från den ursprungliga och ännu formellt sett för öst och väst till stora delar likalydande lagtexten. Svåra och ömtåliga problem ha bl. a. uppstått genom att domar, avkunnade av östtyska brottmålsdomstolar, i princip kunna och skola verkställas jämväl på västtyskt område. Ordre-public-problemet äger därmed aktuell betydelse på den tyska interlokala straffrättens område.
    Alla dessa förhållanden belysas grundligt och på ett objektivt sätt i det här föreliggande arbetet, som dels redovisar de materiella olikheterna mellan de båda rättssystemen och dels behandlar de interlokala kompetenskonflikterna med särskild tonvikt på ordre-public-problemet. I särskilda tilläggskapitel diskuteras de rättsideologiska frågorna om partitillhörighetens betydelse inom rättsskipningen i SBZ (DDR) och rättsväsendets betydelse som maktfaktor i den socialistiska klasskampen. I. A.

 

SIEGFRIED MAMPEL. Die Verfassung der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. Frankf. a. M., Berlin 1962, Metzner Verlag. 453 s.

 

Genom ett lagstiftningsförfarande av säreget slag tillkom 1949 års författning för den ryska ockupationszonen i Tyskland (SBZ), dvs. det reella underlaget för den tyska demokratiska republiken (DDR). Av författningens art. 1

LITTERATURNOTISER 285framgår att grundlagen framträder med anspråk på att gälla för en odelbar demokratisk republik, uppbyggd av de särskilda tyska länderna. Det är utmärkande för hela lagverket att det bygger på en serie fiktioner av rättslig natur som endast i begränsad omfattning motsvarar den politiska verkligheten. I motsats till flertalet gällande grundlagar i den västliga världen, innehåller den östtyska författningen programmatiska bestämmelser om statsverksamhetens olika relationer till samhällsmedlemmarnas intressesfär, vilka bestämmelser icke ser som sin uppgift att, såsom fallet är med de västerländska staternas s. k. rättighetskataloger, skapa garantier för medborgarnas individuella rättssäkerhet utan att ange riktlinjerna för en socialistisk utformning av nämnda relationer.
    Kommentaren redovisar under de särskilda artiklarna i författningstexten en stor mängd förordningar och anvisningar av skiftande statsrättslig valör. Studiet av detta omfattande material ger en bild av det offentliga livets realiteter som på nästan alla områden högst väsentligt skiljer sig från grundlagens allmänt hållna och propagandistiska formuleringar. Hela arbetet är ytterst intressant och skänker läsaren en viss föreställning om den politisering som genomsyrar all lagstiftning i den östliga världen. I. A.