Juridiska föreningen vid Stockholms universitet har under 1964 bedrivit följande verksamhet. Debatter, colloquier: D. 28 jan. »Privatdetektiven i dikten och verkligheten», ordf. i Sv. Privatdetektivförbundet Sam Lindeman berättade om sitt arbete; d. 14 febr. »Deklaration och moral», doc. Åke Hellner diskuterade deklarationsproblem; d. 21 febr. »Modern vittnespsykologi», fil. lic. Bengt Börjesson redogjorde för de senaste rönen inom denna vetenskap; d. 3 mars »Censur eller straffpåföljd?», debatt om filmcensurens för och nackdelar med dir. Harry Schein och fil. lic. Bertil Lauritzen från Sv. Filminstitutet, filmcensorn Per Nordenfeldt och prof. Hans Thornstedt; d. 10 mars »Rysk straffrätt», fil. kand. och jur. stud. Andreas Ådahl orienterade om straffrättens uppbyggnad i Sovjetunionen; d. 17 mars »Vad avslöjar grafologin?», grafolog Hans Scheike talade om dess betydelse som bevismedel; d. 7 april »MO om MO», militieombudsmannen Hugo Henkow berättade om sitt ämbete; d. 14 april »Är hyreshajar brottslingar?», debatt om osund förmedling av bostäder under medverkan av dir. Hans Wiman, adv. Gösta Järtelius, stadsfiskal Lennart Eliasson, prof. Folke Schmidt och prof. W. William-Ohlsson; d. 23 april talade den engelske advokaten Peter Berenson om ansträngningar för att förbättra de politiska fångarnas rättsställning i världen; d. 28 april berättade prof. Edward Barrett om den nya medborgarlagen i USA; d. 26 maj »Juridik och erotik», prec. Jacob Sundberg talade om de faktiska förbindelserna i en rättslig bedömning; d. 22 sept. »Att läsa juridik», prof. Hans Thornstedt orienterade årets recentiorer om kommande vedermödor; d. 29 sept. »Juristen i Organisations-Sverige», förbundsjurist Göran Kant upplyste om Sveriges Juristförbunds verksamhet; d. 13 okt. »Varför juridik?», doc. Hugo Tiberg kåserade inför recentiorerna om studenternas ämnesval; d. 16 okt. »Är culparegeln mogen att avskaffas?», prof. Jan Hellner diskuterade möjligheterna att reformera på skadeståndsrättens område; d. 27 okt. »Advokaten och förtroendet», adv. Göran Luterkort redogjorde för advokaternas förhållande till allmänheten och d. 3 nov. »Juristen i internationell tjänst», estradsamtal och diskussion med bl. a. dir. Wilhelm Paues, Sveriges Industriförbund, byrådir. Vidar Hellners, UD, och byråchef Jarl Tranaeus, NIB.
    Studiebesök: D. 6 febr. Stockholms Bryggerier, d. 12 mars Stockholms Fondbörs, d. 7 april Svenska Arbetsgivarföreningen, d. 5 maj Stockholms Enskilda Bank, d. 15 okt. Högsta Domstolen, d. 14 nov. Dagens Nyheter, d. 3 dec. Svea hovrätt, minnesutställningen, och d. 9 dec. Utrikesdepartementet.
    Köpenhamnsresa: D. 18—22 nov. anordnades i samarbete med Juridisk Diskussionsklub ett studiebesök i Köpenhamn, i vilket 20 medlemmar deltog. Programmet omfattade bevistande av en brottmålsförhandling i Østre Landsrett, besök på storbryggeriet Tuborg, informationsmöte med representanter för Danmarks Juristförbund, orientering om studiegången, överläggningar om möjligheterna till studentutbyte samt deltagande i en diskussion om behovet av en fängelsereform i Danmark. Vidare bereddes deltagarna tillfälle att åhöra ett antal rättsvetenskapliga föreläsningar. Sålunda föreläste den danske justitieombudsmannen, prof. Stephan Hurwitz, över ämnet »Om-

364 NOTISERbudsmannaordningen i de nordiska länderna», høyesterettsdommer E. Schaumburg om »Skillnader mellan svensk och dansk processrätt» och prof. W. E. von Eyben om »Skillnader mellan de nordiska ländernas vindikations- och exstinktionsregler». Dessutom föreläste föreningens inspektor, prof. Hans Thornstedt, om den svenska brottsbalken. Besöket avslutades med deltagande i Juridisk Diskussionsklubs årsfest d. 21 nov.
    Representation: Föreningen har under året upprätthållit goda kontakter med kollegerna i Lund och Uppsala. De internationella kontakterna har varit mycket livliga. Sålunda har föreningen utväxlat delegater med systerföreningarna i Åbo, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Århus och Reykjavik. Representanter för föreningen deltog vidare i den XIV:e Nordiska Studentjuriststämman i Reykjavik i början av juni samt i en konferens i Helsingfors i början av oktober med syfte att åstadkomma den internordiska organisationen Nordiska Studentjuristrådet (NSJ). Föreningen är ansluten till detta och till International Federation of Law Students (IFLS). — D. 15—18 okt. gästades föreningen av en studiegrupp från juristklubben Codex i Helsingfors. Programmet bestod, förutom av studiebesök på HD och Långholmen med Rättspsykiatriska anstalten, av föreläsningar av doc. Carl Magnus Elfwing om »En jämförelse mellan svensk och finsk processrätt», av prof. Ole Westerberg om »Förslag till lag om förvaltningsförfarandet», av förbundsjurist Olof Kvist om »Arbetsmarknaden för jurister i Sverige», och av adv. Sigrid Beckman om »Förslag till reformer av äktenskapsrätten». Vidare deltog studiegruppen i ett av föreningen anordnat colloquium med rubriken »Är culparegeln mogen att avskaffas?» och orienterades om studiegången i Sverige.
    Föreningens s. k. dechargesammanträde avhölls d. 13 febr. 1964. D. 24 nov. ägde s. k. valmöte rum och då valdes styrelse, förlags- och stipendienämnd samt revisorer för verksamhetsåret 1965. Styrelsen har under året sammanträtt tjugotre gånger och förlagsnämnden tre gånger.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Hans Thornstedt. Styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. Jan Lundberg, v. ordf. Leif Josephsson, sekr. Eva Abelin, skattm. Gunnar Anderberg, internationell sekr. Gunnar Petri, konsulter Eva Lauritzen och Per Haukaas, klubbmästare Birgitta Strömberg och Lars Wikander, redaktör Claes W. Englund.
    Förlagsnämnden har under året bestått av dir. Knut Johansson, förlagschef, Arne Fagerberg, bibliotekarie, samt Jan Lundberg, Gunnar Anderberg, Sven H. Salén, Lars Gunnar Flemström och Lars Lindgren, vilken fungerat som ordförande. — Föreningen hade vid höstterminens slut ca 1 300 medlemmar.