457    Nytt justitieråd. K. M:t har 15 juni 1965 till justitieråd fr. o. m. 1 aug. 1965 utnämnt lagbyråchefen i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Torwald Hesser.
    Justitierådet Hesser är född i Sthm 14 nov. 1917, blev student där 1935 och jur. kand. vid Sthms högskola 1939. Efter tingstjänstgöring i Sthms läns västra domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1943, assessor 1949 och hovrättsråd 1959. Han var sekr. i auktorrättskommittén 1953 (bitr. sekr. 1952)—1956. Efter att några år ha biträtt med lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet blev han 1960 lagbyråchef i departementet. Han var ledamot av familjerättskommittén 1957—1965 (tilllika sekr. till 1959). Sedan 1961 är han sakkunnig för förberedandet av 1967 års diplomatiska konferens i Sthm för revision av Bernkonventionen m. m. och sedan 1962 ledamot av växtförädlingsskyddsutredningen. Han har varit svenskt regeringsombud vid ett flertal internationella konferenser och kommittémöten, främst inom det immaterialrättsliga området, där han även innehaft uppdrag av BIRPI och Unesco. Sedan 1963 är han ordf. i Europarådets juridiska kommitté för radio och television. Från trycket har han utgivit »Rätten till text och bild» (2 uppl. 1963).

 

    Ny professor. Till professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet har Kungl. Maj:t d. 3 juni 1965 utnämnt doc. vid universitetet, jur. dr. Knut Sveri.
    Prof. Sveri är född i Oslo 1925. Efter studentexamen därstädes 1944 studerade han vid Oslo universitet, där han avlade juridisk embetseksamen 1949 och 1958 blev lic. jur. på en avhandling om den norska barnavårdslagen. Under åren 1950—59 var han forskningsstipendiat i kriminologi vid Norges almenvitenskapelige forskningsråd.
    Hösten 1959 förordnades han att såsom vikarie uppehålla en docenttjänst i kriminologi vid juridiska fakulteten, Stockholms högskola. Han disputerade för juris doktorsgrad 1960 och förordnades till docent i kriminologi vid Stockholms universitet samma år. Sedan år 1960 har han innehaft en forskartjänst i kriminologi vid Statens råd för samhällsforskning. Sedan inrättandet av professuren i allmän kriminologi vid Stockholms universitet fr. o. m. den 1 juli 1964 har han varit tillförordnad på denna tjänst.
    Förutom licentiatavhandlingen »Barnevernsloven» och doktorsavhandlingen »Kriminalitet og alder» har Sveri publicerat ett 40-tal andra skrifter och artiklar i facktidskrifter.

 

    Statsrådsberedningen. K. M:t har 15 juni 1965 förordnat chefen för statsrådsberedningens rättsavd., ass. i Svea hovr. Georg Ericsson till rättschef i beredningen fr. o. m. 1 juli 1965.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    3 juni 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Peter von Möller och Magnus Sjöberg att tv biträda såsom sakkunniga inom justitiedep.;

458 PERSONALNOTISER    15 juni 1965 förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Holger Romander till rättschef i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1965;
    s. d. till departementsråd i justitiedep. fr. o. m. 1 juli förordnat följande bef.havare i samma dep., näml. tf byråcheferna för lagärenden Leif Brundin och Olof Höglund, tjf avd.chefen Lennart Fredlund, tjf byråchefen för lagärenden Ingvar Gullnäs, tf exp.chefen Ove Rainer, byråchefen Lars Simonsson, tf byråchefen Carl-Anton Spak samt tjf exp.chefen Harriet Stangenberg;
    s. d. förordnat departementsrådet Fredlund att fr. o. m. 1 juli 1965 tv såsom chef för en inom justitiedep. upprättad avd. för förberedande av en grundlagsreform bestrida göromål, som ankomma på rättschef;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Ulf Nordenson att fr. o. m. 1 juli 1965 uppehålla en departementsrådstjänst i justitiedep.;
    s. d. till kansliråd Br 3 i justitiedep. fr. o. m. 1 juli 1965 förordnat tjf kanslirådet i samma dep., Sven Fischier, kansliråden i dep:et Ebbe Magnander, Olof Melén och Thore Wisén samt tf lagbyråchefen i socialdep. Carl Lidbom;
    s. d. förordnat byrådir. i justitiedep. Karl Gustaf Grönhagen till dep.sekr. Br 1 i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1965;
    30 juni 1965 till dep.sekr. Ae 27 i justitiedep. fr. o. m. 1 juli 1965 förordnat följande bef.havare i dep:et, näml. e. byrådir. Lars Nordvall, tf byrådir. Nils Grass, Bengt Larson och Birgitta Liljefors, byrådir. Gunnar Holmgren och Torsten Johansson, e. byrådir. Olle Hellberg och Margit Hirén samt e. o. förste aktuarien Ulla Larsson;
    s. d. förordnat e. o. byråsekr. i nedre justitierev. Knut Sandberg till kanslisekr. Ae 23 i justitiedep. fr. o. m. 1 okt. 1965. Dep.chefen har
    24 juni 1965 förordnat jur.kand. S. O. Bellskog till sekr. i fångvårdens byggnadskomm.;
    30 juni 1965, med motsv. entled. av ordf. i arbetsdomstolen, justitierådet Bengt Hult, förordnat rättschefen Holger Romander att såsom svensk representant ingå i komm. för dryftande av nordiskt samarbete på straffrättens område;
    s. d. dels, med motsv. entled. av ass. i Svea hovr. Axel Wallén, förordnat byråchefen Carl Björhammar till sekr. i arvsfondsutredn., dels ock förordnat Wallén till expert i samma utredn.;
    s. d., med motsv. entled. av adv. Sigrid Beckman, lagbyråchefen Torwald Hesser och fru Eivor Wallin, förordnat adv. Josef Fischler, prof. Åke Malmström och byrådir. Lennart Myrsten till sakkunniga i familjerättskomm.