607    Nytt justitieråd. K. M:t har 9 sept. 1965 till justitieråd fr. o. m. 1 okt. 1965 utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet hovrättsrådet i Svea hovrätt Carl Holmberg.
    Justitierådet Holmberg är född i Sthm 31 jan. 1919, blev student där 1937 och jur.kand. vid Sthms högskola 1943. Efter tingstjänstgöring vid Södertörns och Gästriklands östra domsagor inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1946, assessor 1954 och hovrättsråd 1961. Han var tingssekr. i Södertörns domsaga 1948—50, sekr. i strafflagberedningen 1950—1956 och led. i beredningen från 1953. Efter att ha biträtt med lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet 1957—1960, blev han t. f. lagbyråchef där 1960, lagbyråchef 1961 och statssekreterare 1963. Han är ordf. i kontinentalsockelutredningen. Han var ordf. i den för Stockholmsdomsagorna gemensamma övervakningsnämnden 1950—1964, ordf. i utskrivningsnämnden vid kommunala mentalsjukhusen i Sthm 1960—1963 och är sedan 1965 led. och v. ordf. i ungdomsfängelsenämnden. Sedan många år har han varit verksam inom SvJT:s redaktion och var 1962—1965 red.sekr. och ansv. utg.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    9 sept. 1965 förordnat tf exp.chefen i justitiedep., dep.rådet där Ove Rainer till statssekr. i samma dep. fr. o. m. 1 okt. 1965;
    s. d. förordnat dep.rådet i justitiedep. Leif Brundin att fr. o. m. 1 okt. 1965 tv. uppehålla exp.chefsämb. i samma dep.;
    s. d. förordnat tf dep.rådet i justitiedep. Ulf Nordenson till dep.råd i samma dep. fr. o. m. 1 okt. 1965;
    s. d. förordnat kanslirådet i justitiedep. Carl Lidbom att fr. o. m. 1 okt. 1965 tv. uppehålla en dep.rådstjänst i samma dep.;
    15 sept. 1965 förordnat numera ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Margareta Paulsen och ass. i rr i Norrköping Bengt Karle att tv biträda inom justitiedep. vid handläggningen av nådeärenden;
    24 sept. 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Nils Mannerfelt att fr. o. m. 1 okt. 1965 uppehålla en dep.rådstjänst i justitiedep.;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Olof Börjeson att fr. o. m. 1 okt. 1965 biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    1 okt. 1965 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Stig Ramkull och fiskalen i hovr. för Västra Sverige Björn Orrhede att tv biträda såsom sakkunniga inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    27 aug. 1965 förordnat justitierådet Sigurd Dennemark att såsom sakkunnig verkställa översyn av den internationellträttsliga regleringen rör. adoption;
    9 sept. 1965, med motsv. entled. av statsrådet Svante Lundkvist, förordnat led. av riksdagens I kamm., omb.mannen Bengt Gustavsson till led. i militärstraffsakkunniga;
    15 sept. 1965 förordnat justitierådet Yngve Söderlund, ordf., exp.chefen Göran Borggård, dir. Hans Herrlin, hovr.rådet Gustaf Petrén och gen.dir. Åke von Zweigbergk att såsom sakkunniga utreda frågan om inrättande av en gemensam nordisk besvärsinstans i patentärenden;
    17 sept. 1965 förordnat led. av riksdagens I kamm. Lars Larsson och häradsskriv. S. F. Westerlund att såsom experter biträda röstlängdsutredn.;
    27 sept. 1965 entledigat tf dep.rådet Carl Lidbom från förordnande såsom sekr. i länsdemokratiutredn.;

608 PERSONALNOTISER    s. d., med motsv. entledigande av undervisningsrådet Sven-Erik Henricson, förordnat tf avd.dir., lektorn Olov Österling till ersättare för gen.dir. Hans Löwbeer i samarbetsorganet för behandling av frågor ang. åtgärder mot ungdomsbrottsligheten;
    1 okt. 1965 entledigat dep.sekr. Bengt Larson från förordnande såsom bitr. sekr. i 1961 års utredn. om översyn av medborgarskapslagstiftningen.