Ur nordiska tidskrifter 1965
Arkiv for Sjørett. Nr 1. Erik Siesby, Soretlige Lovkonflikter, s. 1—416. —Nr 7. Erling Selvig, The Freight Risk. A Comparative Study in Contract and Maritime Law, I—II, s. 3—272. — Nr 8. Thor Falkanger, Konsekutive reiser, s. 1—243.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. Nr 1. Fritz Kaijser, De kommunala besvärsgrunderna i nutida rättspraxis, s. 1—29. — Håkan Strömberg, Vad menas med fastighets »anslutning» till allmän vatten- och avloppsanläggning?, s.30—32. — Nr 2—3. Gustaf Petrén, Förfarandet hos förvaltningsdomstolarna, s. 95—106. — Nr 4. Kurt Holmgren, Några kompletterande synpunkter beträffande området för en lag om förvaltningsförfarandet, s. 157—166. — Lennart Groll, Om processen i hyresnämnd och hyresråd, s. 167—181.
    Juristen. Nr 14. Presse, politi og domstole, s. 353—375. — Nr 17. A.Grathe, Sagsomkostninger i borgerlige sager, s. 443—451. — Uffe Kornerup, Umyndige afbetalingskoberes stilling ved forbrug og videresalg, s. 451—455.— Nr 18. Terkel Lund-Nielsen, Lidt mere fællesmarked-jura, s. 463—477. — Jørgen Mathiassen, Identifikation igen, s. 477—479. — Nr 19. Carl August Fleischer, Bedriftsdemokratiet og den norske Grunnlov, s. 483—493. — Nr 21. W. E. v. Eyben, Domstolene og pressen, s. 523—534.
    Juristnytt. Nr 15. E. Thomasson, Uttalanden i en lags förarbeten, s. 302—304.
    Lov og rett. Nr 7. Knut Næss, Jus og medikamenter, s. 303—311. — Per Odberg, Bedriftsdemokratiet og grunnloven, s. 312—316. — Carl August Fleischer, Bedriftsdemokratiet og grunnloven, s. 317—324. — Nr 8. C. A. Fleischer, Tomtemarkedet som juridisk problem, s. 337—357. — Wilh. Münter Rolfsen, Navnerett og navnekonsulenter, s. 358—369. — Henrik Greve Hartmann, Omgjoring av forvaltningsakter, s. 369—375. — Peter Lødrup, Om disposisjoner »mortis causa», s. 376—381. — Nr 9. Jens Arup Seip, Jusog politikk, s. 396—423. Gabriel Langfeldt, Rettspsykiatrisk kommentar til professor Andenæs' artikkel om Hamar-saken, s. 429—432. — Nr 10. Axel Hærem, Enkelte skattespørsmål vedrørende gjenlevende ektefelle, s. 433—455. — Johs. Andenæs, Jus og politikk, s. 456—464. — Peter Lødrup, Luftputefartøy — skib, luftfartøy eller . . .?, s. 465—470.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. Nr 3. Nils Herlitz, Nordisk gemenskap i offentlig rätt, s. 194—214. — W. A. Palme, Förvaltningens rättssäkerhets och effektivitetskrav i Finland och Sverige, s. 226—240. — Nr 4. Finn Hiorthøy, Norges høyesterett 150 år.
    Nordisk försäkringstidskrift. Nr 4. Hilding Eek, Bilkollisioner och lagval, s. 261—278.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. Nr 2. Torwald Hesser, Det immate-

 

Litteraturnotiser 131riella rättsskyddet och u-länderna, s. 153—168. Elisabeth Schweigaard Selmer, Nordisk navnerett i stöpeskjeen, s. 169—181. — Nr 3. Know-How og erhvervshemmeligheder. Anföranden vid tolfte nordiska mötet för industriellt rättsskydd, s. 201—251.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 4. Knut Næss, Jus og medikamenter, s. 108—116. Johs. Andenæs, Giftsaken på Hamar, s. 117—127. — Nr 5/6. Johs. Andenæs, Legen som sakkyndig, s. 133—146.
    Nordisk spedition. Nr 5. Jan Ramberg, Några rättsliga speditionsproblem, s. 137—142.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Nr 1—2. R. K. P. Sarup, International Law and National Law, s. 33—60. — Voitto Saario, Legal aspects on the peaceful settlement of international disputes, s. 73—80.Hilding Eek, International Law: The first encounter, s. 81—102.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Nr 2. Holger Romander, Brottsbalken, s. 105—122. Bengt Florian Sørensen, Pathologisk rus, s. 147—170.
    Skattenytt. Nr 9. Bertil Wennergren, Form och verklig innebörd vid tolkning av skattelag, s. 313—324.
    Sociala meddelanden. Nr 1—2, Ungdomsvårdsskolorna, s. 113—126.
    Socialt Forum. Nr 7. Ivar Himafors, Rättssäkerheten i nykterhetsvårdsmål, s. 430—436. — Nr 8. Gunnar Bramstång, Vård och straff enligt barnavårdslagen, s. 483—495.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Nr 2—3. Stig Jägerskiöld, Genmäle om lagprövningsrätten, s. 249—252.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 5. Bertil Hall, Hur skall en fastighets marknadsvärde bestämmas? s. 583—586. — Gunnar Prawitz, Riksgränsägoutbytet, s. 595—601.
    Svensk Skattetidning. Nr 8. Göran Englund, Fördelningen av den på schematisk grundval beräknade arvsskatten, s. 375—396.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 15. L. G. Pedersen, Byggnadslov och besvärsrätt, s. 661—663.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Nr 5. Michael Hernmark, Fransk expropriationsrätt, s. 380—397.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 3. Åke Asp, Något om övervakningsnämnden i Stockholm och dess verksamhet i fråga om skyddstillsynsklientelet, s.1—7. — Gunnar Rudstedt, Kriminalvård i anstalt och i frihet, s. 8—14.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 3. J. Trolle, Om objektiv »Egenrisiko»på Skadelidtes Side i Erstatningssager, s. 245—270. — Ole Lando, Anerkendelse af fremmede domme, s. 271—321. — Nr 4. Hjalmar Karlgren, Passivitetsverkan vid avtals slutande, s. 369—384. — Frede Castberg, Menneskerettighetene, Grunnloven og Domstolene, s. 385—399. — Stig Jørgensen, Aftalen som form, s. 400—431. — Magnus Aarbakke, Kutymen som rettskilde, s. 432—473. — Nr 5. Inger Skymm-Nielsen, Det historiske principalansvar, s. 529—570. — Mogens Koktvedgaard, Om købelovgivningens anvendelse på overdragelse af immaterialrettigheder, s. 571—586. — Helge Johan Thue, Irma-Mignon-formelen (om tillämplig lag i internationellt-privaträttsliga förhållanden) s. 587—610.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 2—3. Harry Collin, Om växelinnehavares invändningsskydd vid avbetalningsköp, s. 129—138.— Nr 4. Pierre Loiseaux, Some legal consequences of the accidental destruction of goods, s. 169—179. — Berndt Godenhielm, Problemställningar och enhetssträvanden inom rätten till arbetstagares uppfinningar, s. 180—210. —Ragnar Hemmer, Några spörsmål angående svensk rätt i Finland under 1300 talets förra hälft, s. 211—231. — Arne Waselius, Lösen för aktier, s. 232—242. — C.-H. Lundell, Sakrättsskydd vid lega av fartyg eller maskin? s. 243—249. — Nr 5—6, Berndt Godenhielm, Om »know how» och företagshemligheter såsom föremål för licensupplåtelse, s. 277—304. — Curt Olsson, Uppsägning av bolagsavtal, s. 305—320. — Birger Candolin, Rättskraftsspörsmål vid fortsatt brott, s. 335—348. — G. O. Z. Sundström, Den amerikanska uniform commercial code, s. 383—391.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 38. Hans Heckscher, Overvegelser angående visse af den private ulykkesforsikrings standardbetingelser, s. 185—190. — Nr 45. Mogens Munch, Båndlæggelse og særeje, s. 225—227. — Nr 49. BørgeHarup, Lidt om ejerlejligheder, s. 272—276.

J. L., A. K.