Näringsfrihetsrådet. I beslut den 6 dec. 1965 har näringsfrihetsrådet, i likhetmed vad som tidigare samma år bestämts för bokhandelns del, avslagit musikförläggareföreningens ansökan om fortsatt dispens från bruttoprisförbudet med avseende å handeln med noter. Rådet har emellertid lämnat förlagen tillstånd att vid försäljning av såväl böcker som noter tillämpa bruttopriser under en övergångstid, som får sträcka sig till den 31 mars 1970; samtidigt har rådet betonat, att det står vederbörande förläggare fritt att överge bruttoprissystemet redan före nämnda övergångstids slut, samt framhållit möjligheten för förläggarna att till rådet inkomma med uttrycklig begäran om förkortning av övergångstiden.
    En förut beviljad tidsbegränsad dispens från bruttoprisförbudet med avseende å partihandel med strömming har förlängts ytterligare ett år.
    Näringsfrihetsrådet har år 1965 meddelat beslut i anledning av att AB Motala Verkstad, AB Svenska Järnvägsverkstäderna samt Nydqvist & Holm AB anhållit om rådets uttalande, huruvida en överenskommelse dem emellan om samverkan vid konstruktion, tillverkning och försäljning av elektriska lok stod i strid mot konkurrensbegränsningslagen. Som organ för det tekniska och kommersiella samarbetet hade de tre företagen bildat ett särskilt bolag, Swedloc AB, som även skulle avge anbud och bli kontrahent i de köpeavtal som skall fullgöras av företagen. Rådet fann att överenskommelsen inte faller under förbudet mot viss anbudssamverkan och att dispens från förbudet således icke erfordras. Rådet erinrar emellertid om att avgörandet icke innefattar något ställningstagande till frågan huruvida ifrågavarande överenskommelse innefattar en konkurrensbegränsning med skadlig verkan eller icke.
    I november 1964 fann näringsfrihetsrådet, att en möbelfabrikants vägran att leverera bokhyllor till AB Bodés Möbler innefattade skadlig verkan i konkurrensbegränsningslagens mening, och beslöt att upptaga förhandling (se SvJT 1965 s. 298). Sedan överläggningar hållits med parterna, avslutades förhandlingen vid offentligt sammanträde inför rådet den 30 aug. 1965, varvid möbelfabrikanten uttalade, att han inte var villig att återupptaga leveranser till Bodés.
    Näringsfrihetsrådet beslöt den 30 sept. 1965 att anmäla till Konungen, att den skadliga verkan av ifrågavarande leveransvägran icke kunnat undanröjas genom förhandling. Rådet uttalade därvid bl. a., att det är av principiell vikt, att företag icke utsättes för diskriminerande behandling på sådant sätt att de ej får möjlighet att fritt tävla med andra företagsformer och distributionsmetoder. Rådet sade sig även nödgas räkna med risken av att fabrikantens i detta ärende visade bristande vilja att medverka till en godtagbar lösning kan ge upphov till ökade svårigheter i leveranshänseende i olika branscher.
    Med anledning av näringsfrihetsrådets anmälan har på grundval av en inom handelsdepartementet upprättad promemoria avgivits proposition till 1966 års riksdag med förslag till viss komplettering av konkurrensbegränsningslagen riktad mot leveransvägran och liknande diskriminering av återför-

 

Notiser 219säljare. Enligt förslaget skall näringsfrihetsrådet få befogenhet att förelägga företagare vid vite att leverera varor i fall då rådet funnit den ifrågavarande konkurrensbegränsningen medföra skadlig verkan enligt lagen och denna verkan inte kunnat undanröjas genom förhandling. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 1966.
    Under år 1965 hade näringsfrihetsrådet 17 sammanträden, varav 11 med rådet in pleno.
    Det kan erinras om att fullständiga referat av näringsfrihetsrådets beslut fortlöpande lämnas i tidskriften Pris- och kartellfrågor.
    I förevarande sammanhang må även nämnas att ett tämligen omfattande internationellt samarbete äger rum med konkurrensvårdande myndigheter i andra länder. Näringsfrihetsrådets ordförande och sekreterare deltager i regelbundet återkommande möten med en särskild expertkommitté inom OECD, vars arbete bl. a. syftar till att utreda verkningarna av internationella konkurrensbegränsningar och möjligheterna till samarbete på detta område. Under år 1965 har kommittén också i syfte att främja en standardisering av terminologin på konkurrensbegränsningslagstiftningens område givit ut en fransk och engelskspråkig lista med termer, Glossary of Terms relating to Restrictive Business Practices, som innehåller definitioner av och kommentarer till konkurrensbegränsningsbegrepp. Ett avsevärt samarbete äger vidare rum mellan de nordiska kartellmyndigheterna bl. a. i form av särskilt organiserade möten en gång om året. Slutligen kan nämnas att representanter för Sverige deltagit i en tidigare tillsatt expertgrupp inom EFTA, som studerat konkurrensbegränsningsreglerna i EFTA-konventionen och deras praktiska tillämpning; denna expertgrupp har under år 1965 avslutat sitt arbete.

H. J.