Näringsfrihetsombudsmannens verksamhet under 1965 kännetecknades bl. a. av en kraftig ökning i antalet ärenden. Sammanlagt upptogs 215 nya ärenden, vilket innebar en ökning med närmare 25 procent jämfört med 1964. Totalt har 289 ärenden varit under handläggning av vilka 188 slutförts under året.
    NO har på eget initiativ på grund av uppgifter i kartellregister upptagit 18 konkurrensbegränsande överenskommelser till granskning, utgörande 14 ärenden. Dessutom har ett flertal avtal aktualiserats i ärenden anhängiggjorda på annat sätt. De avtal som vid årsskiftet icke var slutbehandlade avsåg bl. a. tegel, byggnadspapp, papper, järnskrot, smörjoljor, kaffe, bilhandel, arvodesnormer inom byggnadskonsultbranschen samt affärsbankernas tariffer.
    Initiativärendena i övrigt uppgick till sammanlagt 12. Dessa berörde bl. a. förhållanden inom drosktrafiknäringen, försäljningssamverkan beträffande armeringsstål, anbudsgivning å olja samt försäljning av konstgödsel.
    Ökningen i antalet ärenden hänförde sig främst till sådana ärenden, som upptagits på grund av framställningar från enskilda parter om åtgärd. Dessa uppgick till 109, av vilka ett 70-tal föranleddes av leveransvägran. Antalet leveransvägransärenden har under 1960-talet visat en nedåtgående trend, vilken dock avbröts genom 1965 års höga siffra. En markant ökning av antalet leveransvägransfall beträffande lågpriskanaler kunde konstateras. Av under året behandlade 151 anmälningsärenden har 94 slutförts, därav i 39 fall genom att påtalade missförhållanden helt eller delvis undanröjts. Av dessa avsåg 9 fall textil- och konfektionsvaror, 4 fall livsmedel och 4 möbler. I 34 fall har skadlig verkan enligt konkurrensbegränsningslagen bedömts icke föreligga. Av dessa rörde 3 fall kosmetika o. d., 3 fall vägrad penninglottförsäljning och 3 fall

 

220 Notiserur eller optiska artiklar. Framställning till näringsfrihetsrådet om förhandling har gjorts i två fall avseende leveransvägran av dentalartiklar och av leksaker.
    Antalet skriftliga förfrågningar har uppgått till 25 och dessutom har uppskattningsvis 150 muntliga förfrågningar besvarats.
    40 ärenden har föranletts av utredningar företagna av SPK. Flertalet av dessa har avsett andra förhållanden än konkurrensbegränsningar. De övriga har avsett bl. a. yllefabrikanternas försäljningssamverkan, ur och urdelar, priser på kaffe, papperskonventioner, havregryn och tobaksvaror. NO har till SPK gjort 16 framställningar om utredning avseende bl. a. distributions- och konkurrensförhållanden inom linoleumhandeln, eventuellt prissamarbete inom tobaksbranschen, pris-, marginal-, kostnads- och strukturutveckling inom personbilsmarknaden samt fall av leveransvägran rörande bokhyllor, dentalvaror och fotoartiklar. Till bankinspektionen har gjorts framställning om en översikt över konkurrensbegränsande avtal inom inspektionens tillsynsområde.

A. Sg.