228 NotiserSvensk avdelning av International Law Association hade sitt ordinarie årsmöte d. 8 juni 1965 i Stockholm. Justitierådet Algot Bagge anmälde härvidatt det var hans bestämda önskan att icke bli återvald till ledamot eller ordförande i styrelsen. Hovrättspresidenten Petrén erinrade i ett anförande om justitierådet Bagges utomordentliga insatser i internationellt rättsliv. Det beslöts på förslag av hovrättspresidenten Petrén att justitierådet Bagge skulle väljas till föreningens hedersordförande. Sedan de stadgeenliga ärendena genomgåtts, följde föredrag av prof. Hilding Eek över ämnet »Vattnet — en livsfråga för mänskligheten; tillgång och efterfrågan». Efter föredraget följde en livlig debatt.
    Under det gångna året har föreningens mångårige styrelseledamot hovrättsrådet Hugo Wikander avlidit. Till nya styrelseledamöter efter justitierådet Bagge och hovrättsrådet Wikander utsågs utrikesrådet Hans Blix och hovrättsrådet Gunnar Lagergren. Föreningens styrelse utgjordes härefter av adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, justitierådet Sigurd Dennemark, prof. Hilding Eek, prof. Torsten Gihl, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, hovrättsrådet Lagergren, dir. Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claes Palme, presidenten Petrén, justitiekanslern Sten Rudholm och statssekreteraren G. von Sydow. Till ordf. utsågs presidenten Petrén och till v. ordf. adv. Palme. Föreningens sekr. och kassaförvaltare är adv. Klas G. Kleberg. Föreningen hade vid årsskiftet 141 medlemmar.

 

Svensk förening för internationell sjörätt hade sitt ordinarie årsmöte d. 27 april 1965 i Stockholm. Härvid lämnade ordf. en orientering beträffande de ämnen som skulle behandlas vid den internationella sjörättskonferens som skulle äga rum i New York i sept. 1965. Vid mötet förekom vidare — förutom stadgeenliga ärenden — ett föredrag av dir. i Sveriges Redareförening Erik Nordström över ämnet »Den internationella sjöfartens politisering». Slutligen lämnade haverichefen vid American Hull Insurance Syndicate Mr. Schumacher en orientering beträffande det amerikanska subventionssystemet på sjöfartens område under rubriken »Summary of the subsidies and other aidsgranted by the U.S. to its shipping industry». Beträffande föreningens verksamhet i övrigt må nämnas att ett avsevärt arbete nedlagts på det inom Comité Maritime International framlagda förslag till revidering av 1926 årskonvention rörande sjöpanträtt och fartygshypotek, vilket skulle upptagas till behandling vid organisationens konferens i New York. Ett särskilt arbetsutskott inom föreningen penetrerade ett omfattande material och utarbetade underlaget för den svenska föreningens ställningstagande. Härvid togs också kontakt med föreningarna i Danmark, Norge och Finland i syfte att i möjligaste mån uppnå nordisk enighet om konventionens innehåll. Dessutom har föreningen varit representerad vid diskussioner om konventionsutkastet i Bryssel och Antwerpen. Vid den därefter i New York avhållna konferensen utgjordes det främsta överläggningsämnet av det utarbetade konventionsutkastet om fartygsinteckning och sjöpanträtter. Konventionsförslaget antogs och skall nu föreläggas den belgiska regeringen för statlig behandling.
    Föreningens styrelse har för innevarande år följande sammansättning: dispaschören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., dir. Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, dir. jur. dr Nils Grenander, prof. Kurt Grönfors, dir. Per-Erik Hedborg, dir. Rainer Hornborg, dir. Emanuel Högberg, assuransdir. Niklas Kihlbom, dir. Folke Lindahl, hamndir. Helge

 

Notiser 229Linder, adv. Claes Palme, justitiekanslern Sten Rudholm, statssekreteraren G. von Sydow, assuransdir. Lorenz Zetterman. Sekr. och kassaförvaltare är adv. Palme. Föreningen hade vid årsskiftet 150 medlemmar.