Sveriges domareförbunds styrelse utgörs f. n. av presidenten Sture Petrén, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., med borgmästaren Nils Rappe som suppl., justitierådet Sven Edling med justitierådet Bertil Alexanderson som suppl. samt justitierådet Bengt Lännergren, sekr. och kassaförv. med hovrättsrådet Gösta Hagströmer som suppl., ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa har senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Sture Petrén och Björn Kjellin med presidenterna Karl Sidenbladh och Åke von Schultz som suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingen Nils Källoff och häradshövdingen, numera lagmannen Arvid Ribbing med häradshövdingen Eric Stangenberg och tingsdomaren Sven Sigander som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Rappe och rådmannen Birger Brandt med borgmästaren Axel Lindskog och rådmannen Tryggve Franzén som suppl., samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Anders Litzén med revisionssekreterarna Sara Falk och Johan Gyllenswärd som suppl. Vid årsskiftet var föreningens medlemsantal omkring 800.

 

Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 11 okt. årsmöte i Stockholm. Till ledamöter av föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Sture Petrén, lagmannen Nils Viklund, hovrättsråden Ivar Ahlström och Carl Fredrik Hadding samt assessorn Helga Rossipal; från Göta hovrätt presidenten N. Erik Åqvist, lagmannen Olof Engqvist och hovrättsrådet Ulf Norén; från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Björn Kjellin, f. d. lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Eric Essén; från hovrätten för Västra Sverige presidenten Maths Heuman, lagmannen Einar Holm och hovrättsrådet Åke Bonge; från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Åke von Schultz och lagmannen Folke Nyquist; samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Karl Sidenbladh och hovrättsrådet Sven Bramsjö. — Föreningen har omkring 180 medlemmar.

 

Revisionssekreterareföreningen har under 1965 sammanträtt fyra gånger. I samband med årsmöte i maj talade justitierådet Otto Petrén över ämnet: »Några synpunkter på föredragning i HD», och vid sammanträde i oktoberorienterade förbundsdirektören Mats Börjesson om aktuella fackliga frågor.
    Föreningens styrelse består av rev.sekr. Anders Litzén, ordf., Sara Falk, v. ordf., Clas Göran Palmgren, sekr., Bert Göransson, kassaförv., Gustaf Knös, klubbm., och Lennart Wasteson. — Föreningen har ett 50-tal medlemmar.

 

Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 30 okt. 1965 årsmöte å Södra Roslags domsagas tingshus. Vid sammanträdet var representanter för justitiedepartementet, rikets samtliga hovrättspresidenter samt justitiekanslern närvarande. Häradshövdingarnas i Finland förening företräddes av lagmannen Hertzberg och häradshövdingen Edelman, Föreningen Sveriges stadsdomare av sin ordförande borgmästare Rappe och Sveriges advokatsamfund av ordföranden adv. Weslien. Riksdagsmannen jur. d:r Lennart Geijer talade över

 

Notiser 233ett i denna församling något ovant ämne: »Förhandlingsrätten. Strejkrätt för ämbetsmän». Föredraget utlöste en livlig debatt.
    I den gamla styrelsen hade häradshövdingarna Nils Baumgardt, Torsten Myrland och Olof Östberg undanbett sig återval. Till styrelse valdes: ordf. häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf. häradshövdingen Arvid Ribbing, nyval, sekr. häradshövdingen Nils Källoff, samt häradshövdingarna Sture Hasslow, Gunnar Engström, nyval, och Per-Axel Hansén, nyval, ävensom tingsdomarna Sven Sigander och Bo-Göran Stenström. Suppleanter blev häradshövdingarna Johan Björling och Eric Stangenberg, bitr. häradshövding K. W. Modigh och vattenrättsdomaren Vilhelm Sohlberg. — Antalet medlemmar i föreningen var vid årsmötet 239, av vilka fyra är hedersledamöter.