234 NotiserFöreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1965 sammanträtt tre gånger. I samband med årsmötet, som hölls d. 5 maj, talade hovrättspresidenten Laurin om »Minnen och intryck från 50 år». Vid en av föreningen anordnad sammankomst d. 17 dec. talade lagmannen Olof Engqvist om »Minnen och intryck från min tid som domare». Styrelsen under verksamhetsåret 1965/1966 utgöres av assessorn Sven Heurgren, ordf., fiskalen Sixten Garström, v. ordf., fiskalen Lars Åhlén, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Carl Odencrants och Carl Nisser med assessorn Per Sandström och fiskalerna Hans Olsson, Sven-Ivar Forss och Lars Bredin som suppl. — Föreningen har omkring 40 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 15 dec. 1965. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1965/1966 valdes assessorn Bengt Björnberg, ordf., assessorn Ingvar Pering, v. ordf., tingssekr. Karl-Ingvar Rundqvist, sekr. och kassaförv., samt assessorn Iwan Lindh och tingssekr. Runo Håkansson med assessorn Mari Ann Jönsson, assessorn Inger Schlyter och fiskalen Tore Lundqvist som suppleanter. Föreningen har omkring 60 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för västra Sverige har under verksamhetsåret 1965 sammanträtt två gånger. Styrelsen har utgjorts av assessorn Anders Ligner, ordf., adj. ledamoten Bjarne Ståhlgren, v. ordf., fiskalen Gunnar Dyhre, sekr., samt adj. ledamoten Claes Theorin och fiskalen Elisabeth Palm. Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i hovrätten för övre Norrland har under år 1965 sammanträtt vid fem tillfällen. Årsmöte hölls d. 18 jan. 1965. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av assessorn Lennart Böhme, ordf. 18/1—28/10, och assessorn Åke Weidstam, ordf. sedan 28/10, samt fiskalerna Gunnar Arfwidsson, sekr., och Johan Leche, kassaförv. Som suppleanter har fungerat assessorn Gösta Boysen och fiskalen Olof Forsberg. Föreningen har f. n. 27 medlemmar.

 

Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöted. 4 maj 1965. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde d. 28 jan. 1965, varvid utrikesrådet Love Kellberg höll föredrag över ämnet »Något om UD:s rättsavdelning och det biträde den lämnar myndigheter och enskilda». D. 18 mars hade föreningen sammanträde, varvid prof. Lars Hjerner talade över ämnet »Något om rättsfallstolkning», och d. 2 okt. gjorde föreningen ett studiebesök å fångvårdsanstalten Asptuna, varvid anstaltens direktör Kurt Tjärnberg redogjorde för verksamheten å anstalten. D. 29 okt. 1965 anordnade föreningen subskriberad middag för sina medlemmar.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Yngve Kristensson, ordf., rådmannen Allan Wirgin, v. ordf., rådmännen Wilhelm von Schéele och Gunvor Wegnelius, e. rådmannen Lars Berglund, sekr. och kassaförv., samt assessorerna Mikael af Geijerstam och Birgitta Blom. Suppleanter ha varit rådmännen Richard Kettner, Birger Brandt, Sten Kjellgren och Mats Hilding, e. rådmannen Ulf Karlholm, tingssekreteraren Anna-Maria Eek samt tingsnotarien Eva Salén. — Antalet medlemmar utgör 139.

 

Föreningen Sveriges statsåklagare bildades d. 15 juni 1965 i Stockholm. Föreningens styrelse har följande sammansättning: överåklagaren i Stockholm

 

Notiser 235Martin Lundqvist, ordf., länsåklagaren i Västmanlands län Erik Lindström, v. ordf., länsåklagaren i Gävleborgs län K. G. Olsson, sekr., länsåklagaren i Uppsala län Robert Clémentz, länsåklagaren i Södermanlands län Sten Malmström, länsåklagaren i Älvsborgs län Sten Styring, överåklagaren i Malmö Erik Gamstedt, länsåklagaren i Örebro län Bert de Woul, e. o. länsåklagaren i Stockholms län och i Gotlands län Bertil Österberg. Till revisorer har valts överåklagaren i Göteborg Mårten Stiernström och länsåklagaren i Göteborgs och Bohus län Allan Grauers.