Justitiedepartementet. K. M:t har
    11 mars 1966 förordnat dep.rådet i justitiedep. Olle Höglund till rättschef i samma dep. fr. o. m. 20 mars 1966;
    s. d. förordnat tf dep.rådet i justitiedep. Carl Lidbom till dep.råd i samma dep. fr. o. m. 20 mars 1966;
    s. d. förordnat kanslirådet i justitiedep. Axel Wallén att fr. o. m. 20 mars 1966 tv uppehålla en tjänst såsom dep.råd i samma dep.
    Dep.chefen har
    11 febr. 1966 förordnat f. d. överståthållaren Johan Hagander att såsom sakkunnig överse de författn.bestämmelser som rör justitieråds, regeringsråds och justitiekanslerns off.rättsliga anställningsvillkor och arbetsrättsliga ställning i övrigt samt 4 mars 1966 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Bo Mollstedt till sekr. åt den sakkunnige;
    11 febr. 1966 förordnat hovr.pres. Maths Heuman, tillika ordf., led. av riksdagens I kamm., assistenten Rune Hedlund och fast.förvaltaren Eric Gustaf Peterson samt led. av riksdagens II kamm., plåtslagaren Hugo Bengtsson, lantbrukaren Erik Larsson och dir. Carl-Wilhelm Lothigius till sakkunniga för utredn. ang. lagstiftn. om trafiknykterhetsbrott;
    s. d. förordnat justitierådet Carl Holmberg, tillika ordf., samt led. av riksdagens II kamm., red. Kaj Björk och rektorn Thorvald Källstad till sakkunniga för utredn. ang. förbud mot rasdiskriminering m. m.;
    8 mars 1966 förordnat led. av riksdagens II kamm. dir. Per Bergman, tilllika ordf., krim.vårdsdir. Gunnar Rudstedt och dep.sekr. Otto Winther som sakkunniga för utredn. om de enskilda övervakarna inom krim.vården.

 

Riksåklagarämbetet. K. M:t har 11 mars 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Thorsten Cars till byråchef hos riksåklagaren fr. o. m. 1 april 1966.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    25 febr. 1966 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Arend Nordin att fr. o. m. 1 mars t. o. m. 31 aug. 1966 bestrida göromål, som ankomma på v. ordf. på avd. i hovr:n;
    4 mars 1966 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Sven-Erik Ellmén att under tjänstledighet för hovr.rådet Ingvar Henkow bestrida göromål, som ankomma på v. ordf. på avd. i hovr:n.;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Gösta Lind af Hageby att fr. o. m. 21 marst. o. m. 20 sept. 1966 bestrida göromål, som ankomma på byråchef i hovr:n.

 

Häradsrätterna. K. M:t har 11 mars 1966 förordnat tingsdom. i Hallands södra domsaga Nils Börje Lihné att fr. o. m. 14 mars t. o. m. 24 juli 1966 uppehålla häradshövd.ämb. i Borås domsaga.

 

Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 11 mars 1966 antagits Sven Junzell, Arvika, Göran Paulsson, Markaryd, och Elly Aschberg, Sthm.

 

Trycklov 6/4 1966