Göteborgs juristklubb har under år 1965 hållit fem sammanträden. D. 9 febr. höll jur. lic. Stig Strömholm föredrag över ämnet »Något om de exstinktiva godtrosförvärven». D. 25 mars talade hovrättsassessorn Ulf Nordenson om»Arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar — några tankar kring ett aktuellt lagförslag». Rådmannen Harry Lindberg kåserade d. 20 maj om sina domarminnen. Bankdirektören Erik Burling höll d. 13 okt. föredrag över ämnet »Checken jämförd med andra betalningsmedel; bruk och missbruk», och preceptorn Anders Agell höll d. 6 dec. föredrag över ämnet »Om spelvinster, hedersskulder och väntjänster».
    Klubbens styrelse utgjordes under året av adv. Dag Magnusson, ordf., hovrättsrådet Gunnar Ljung, v. ordf., jur. kand. Jan Sandström, sexmästare, kammaråklagaren Curt Bokelund, kassaförvaltare, dir. Bo Warmark, bibliotekarie, och assessorn Sverker Andrén, sekr. — Antalet medlemmar i klubben uppgick under året till omkring 480.

 

Värmlands läns juristförening har under år 1965 hållit tre sammankomster.D. 2 april gästades föreningen av dr Torsten Thysell, Karlstad, som höll föredrag över ämnet »Socialmedicinska aspekter på människans beteende». I samband med årsmötet d. 11 juni talade prof. Knut Sveri om »Den svenske brottslingen i går, i dag och i morgon». Vid höstsammanträdet d. 3 dec. redogjorde prof. Seve Ljungman under titeln »Rättsligt skydd för formgivning inom industri och hantverk» för föreslagen lagstiftning på området. Styrelsen utgöres av adv. Ellinor Carleman-Beörecz, ordf., länsåklagaren Olle Vagnstad, v. ordf., taxeringsintendenten Bengt Westman, sekr., häradshövdingen Gustaf Persson och adv. Folke Sahlman. Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Västmanlands juristförening har under år 1965 sammanträtt tre gånger. Vid det första sammanträdet, som hölls d. 2 mars, talade prof. Hilding Eek över ämnet »Bilolyckor och lagval». D. 5 maj gästades föreningen av bankdir. Erik Burling, Svenska Handelsbankens chefsombudsman, vilken höll ett föredrag över ämnet »Check jämförd med andra betalningsmedel; bruk och missbruk». I detta sammanträde deltog ett stort antal särskilt inbjudna representanter för affärsbanker och sparbanker i länet. Årsmöte hölls d. 1 dec. Assistent Åke Lind vid Centrallasarettets i Västerås familjerådgivning höll ett föredrag under rubriken »En familjerådgivare tänker högt». Till detta sammanträde hade inbjudits representanter för Västerås stads barnavårdsnämnd samt präster och borgerliga medlare.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Erik Åkerman, ordf., bolagsjuristen Sten Siljeström, v. ordf., länsassessorn Magnus Forsberg, skattmästare, länsassessorn Bengt Linderberg, klubbmästare, adv. Dag Edlund, sekr., samt borgmästaren Folke Höijer och polisintendenten Lennart Terrvik.
    Den nya styrelsen utgöres av bolagsjuristen Sten Siljeström, ordf., rådmannen Erik Ahnlund, v. ordf., länsassessorn Magnus Forsberg, skattmästare, taxeringsinspektören Margrete Schöldberg, klubbmästare, adv. Dag Edlund, sekr. samt polisintendenten Lennart Terrvik och jur. kand. Sten Olinder.