316 NotiserDalarnas juristförening har under 1965 haft sitt årsmöte d. 12 nov. i Falun. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes kommunalborgmästaren Anders Ahlström, ordf., ombudsmannen Åke Mählberg, v. ordf., ombudsmannen Bertil Åkeson, sekr., länsåklagaren Gunnar Delleryd, kassaförv., adv. Jan Fenger-Krog, klubbmästare, tingsdomaren Arne Brandel samt förste länsnotarien Mats-Gunnar Svennung.
    I samband med årsmötet höll professor Alvar Nelson föredrag över ämnet »Osant intygande.» — Föreningen har 63 medlemmar.

 

Västernorrlands juristklubb har under år 1965 hållit två sammanträden, d. 14 maj i Härnösand, klubbens årsmöte, och d. 3 dec. i Sundsvall. Vid årsmötet höll efter sedvanliga förhandlingar över lantmätaren Nils Kvarby föredrag överämnet »Den nya naturvårdslagen». Vid sammanträdet i Sundsvall förekom föredrag av prof. Alvar Nelson, Uppsala, över ämnet »Trafiksäkerhet genom lagstiftning». Efter båda föredragen samlades medlemmarna till supé.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Åke von Schultz, ordf., landskamreraren Sven Wasteson, v. ordf., f. d. häradshövdingen Herbert Beckman, häradshövdingen Carl Hamilton, adv. Albert Hansson, adv. Henrik Lindblom, länspolischefen John H. Rudström samt hovrättsfiskalen Olof Bremberg, sekr., kassaförv. och klubbmästare. — Klubben har omkring 120 medlemmar.

 

Östersunds juristklubb har under år 1965 sammanträtt två gånger. Vid årssammanträdet d. 19 maj talade länsassessorn Claes Hammarskjöld över ämnet »Den nya naturvårdslagen». Vid sammanträde d. 3 nov. höll kronofogden Anders Konow föredrag över ämnet »Gammalt och nytt i utsökningsväsendet».
    Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., vattenrättsdomaren Lennart af Klintberg, v. ordf., adv. Olle Hillström, sekr. och kassaförv., samt häradshövdingen Thord Melin och adv. Frans Victor, suppl. Klubbmästare är adv. Sven Högdahl. — Klubben har 86 medlemmar.

 

Västerbottens juristförening har under 1965 haft sex sammanträden. D. 5 mars talade adv. Håkan Gustavsson om förmyndarförvaltning och överförmyndarkontroll. D. 23 april talade presidenten Karl Sidenbladh över ämnet »Flyghaveri — utredning och bevisupptagning». I samband med årsmötet, som avhölls d. 14 maj, talade t. f. överdirektören Nils Landin över ämnet »Värderingen av s. k. tekniska indicier». Höstens första sammanträde, d. 15 okt., utgjordes av en skogsexkursion tillsammans med länets lantmätarförening i SCA:s regi i Lyckseletrakten, varvid skog, avverkningsplatser m. m. studerades. D. 27 okt. talade hovrättsassessorn Åke Weidstam om det framlagda förslaget till lag om rättegångshjälp och d. 10 dec. talade anstaltsdirektören Per Colliander över ämnet »Skyddstillsynsanstalt — ett nytt institut». Föreningensstyrelse utgöres av presidenten Karl Sidenbladh, ordf., vattenrättsdomaren Eric G. Skoglar, v. ordf., länsåklagaren Lars G. Andersson, sekr., bankdirektören Holger Clarkson, kassaförv., jur. kand. Gunnar Admund, klubbmästare, samt hovrättsfiskalen Gunnar Arfwidsson. Föreningen har 70 medlemmar.

 

Norrbottens juristförening har under 1965 haft sju sammankomster, de flesta ägnade åt föredrag av någon medlem samt diskussion och sällskaplig samvaro.
    Styrelse för år 1966 är advokaten Simon Haglund, ordf., jur. kand. Olof Widman, sekr., och jur. kand. Per-Olof Gren, klubbm. Föreningen har ett 40-tal medlemmar.