Litteraturnotiser 359Ur nordiska tidskrifter

 

Arkiv for Sjørett. Band 8, h. 3. Carl-Gustav Björkelund, Redarens ansvar för självständiga medhjälpare, s. 245—294. — Ole Lund, Egenfeil og globalbegrensning, s. 295—391. — Band 6, h. 2. Sjur Brækhus, Retten til å berge, s. 491—557. — Erling Selvig, Om bortfrakterens ansvar for lasteskader oppstått under »on-carriage» i henhold till omlastningsklausuler, s. 558—601.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. 1965. Nr 5—6. G. Bramstång, Utländsk nationalitet och förutsättningarna för administrativa frihetsberövanden, s. 253—262. — E. Thomasson, Förvaltningsmyndigheternas anvisningar för domstol, s. 263—266.
    Juristen. Nr 3. Mogens Koktvedgaard, Det ophavsretlige sanktionssystem, s. 49—62. — Nr 4. Henrik Tamm, Pornografologi, s. 65—85. — Nr 5. Peter Germer, Om harmonisering af de europæiske lovgivninger med særligt henblik på Det europæiske økonomiske Fællesskab, s. 89—98.
    Lov og rett. Nr 2. Trygve Lange-Nielsen, Statens og kommunenes ansvar for feil under utførelse av bistandshandlinger og kontrollvirksomhet, s. 49—67. — Nr 3. Anders Bratholm, Jus og politikk, s. 97—117.
    Läkartidningen. Nr 20. Läkarnas ansvarighetsnämnd 1965, s. 1972—1977.
    Nordisk försäkringstidskrift. Nr 1. Bertil Bengtsson, Om förmögenhetsskadeförsäkring, s. 1—30. — A. Vinding Kruse, Nordisk fælleslovgivning om erstatningsberegningen ved personskader, s. 49—67. — Nr 2. Jan Hellner, Tystnad eller diskretion. Tystnadsplikten inom försäkringsverksamheten, s.111—124.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. 1965. Nr 4. Industriellt rättsskydd och konkurrensbegränsning (anföranden och inlägg vid tolfte nordiska mötet för industriellt rättsskydd 14—16 juni 1965), s. 289—318. — 1966. Nr 1. Berndt Godenhielm, Om uppfinningshöjd, s. 1—25. — Lars Bruun, Upphovsrätten i Sveriges tidningspress, s. 32—40.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1965. Nr 3—4. Sven Erkkilä, Trafikdryckenskap som socialt och socialmedicinskt problem, s. 201—215. —Ragnar Hauge o. Sigurd Halleraker, »Vaneforbrytere» — »tilfeldighetsforbrytere», s. 216—228. — Jørgen Smith, Usandfærdige forklaringer i retten, s. 259—269. — Clas Amilon, Fransk kriminalvård, s. 286—310.
    Skattenytt. Nr 5—6. K. G. A. Sandström, De familjerättsliga fången vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen. Särskilt frågan om äganderättens övergång vid dylika fång, s. 145—184.
    Svensk skattetidning. 1965. Nr 9—10. Lars Fogelklou, Bidrag till frågan om äganderättens övergång vid fastighetsköp, bl. a. från arvsskattesynpunkt, s. 488—498. — 1966. Nr 1—2. E. Thomasson, Vårdslös deklaration; några synpunkter, s. 17—28.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Nr 1. Lars Wennerberg, Om återbekommande av allmänna medel av erlagda underhållsbidrag till barn utom äktenskap, s. 17—22.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 1. Johs. Andenæs, Straff og almenprevensjon, s. 1—47. — G. O. Zacharias Sundström, Några komparativa och internationellt privaträttsliga synpunkter beträffande internationell handel, s. 48—89. — Nr 2. Nils Herlitz, Politik i rättslivet, s. 137—173. — Sima Zitting, Inköp av fastighet i eget namn för annans räkning enligt finsk rätt, s. 193—225. — Henrik Bahr, Den individualiserende metode og andre synspunkter i norsk internasjonal privatrett, s. 226—239. — Nr 3. Jan Hellner, Beräkning och begränsning av skadestånd vid köp, s. 290—344. — Ole Lando, Standardkontrakter, et forslag og et perspektiv, s. 345—365. — Erling Selvig, Hovedspørsmål i transportretten, s. 366—387.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 1. Olof Riska, Uttrycket intresse i försäkring och skadeståndsrätt, s. 7—14. — Tenho Autere, Om kodifieringen av luftprivaträtten. I, s. 15—50.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 14. Stig Werdelin, Nogle bemærkninger om retten til eget billede med særligt henblik på anvendelse i reklameøjemed, s. 57—63. — Nr 19. Allan Philip, Løsørekøb i den internationale privatret, s. 85—93. A. K.