Ny professur. Till innehavare av den nyinrättade professuren i civilrätt, särskilt arbetsrätt, vid Stockholms universitet har KM:t 13 maj 1966 från d. 1 juli 1966 utnämnt professor Folke Schmidt.
    Prof. Schmidt är född 1909, jur. kand. 1931, efter tingsmeritering disputerade han 1938 i Uppsala på en avhandling Om ägareförbehåll och avbetalningsköp, docent i Uppsala 1938, i Lund samma år, t.f. professor i Lund 1 januari 1939—30 oktober 1944, professor i civilrätt med internationell privaträtt vid Lunds universitet 1 december 1944—31 december 1950, professor i civilrätt vid Stockholms universitet (Stockholms högskola) 1 januari 1951—30 juni 1966.
    Prof. Schmidt har förutom doktorsavhandlingen publicerat bl. a. följande arbeten. Faran och försäkringsfallet (1943), Föreläsningar i sjörätt (1944), Kollektiv arbetsrätt (1 uppl. 1950, 5 uppl. 1966), Tjänsteavtalet (1959), Äktenskapsrätt (1963). Han har publicerat åtskilliga uppsatser i svenska och utländska tidskrifter. Prof. Schmidt är sedan första årgången 1957 redaktör för den engelskspråkiga årsskriften Scandinavian Studies in Law.
    Schmidt har anlitats vid ett flertal offentliga utredningar, bl. a. Nordisk lagstiftning om avbetalningsköp (SOU 1950: 42), Vidgat tillträde till högrestudier (enmansutredning) (SOU 1952: 29), Omläggning av den juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningen (1957), ordförande i Pensionsstiftelseutredningen sedan 1959 (SOU 1961: 14, 1965: 41).

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    6 april 1966 förordnat tf rättschefen Lennart Fredlund, dep.rådet Carl Lidbom, kanslirådet Tomas Löfstedt och rådm. Gösta Sandell att såsom experter biträda de sakkunniga för fortsatt utredn. av författningsfrågan;
    s. d. förordnat landshövd. Valter Åman, tillika ordf., led. av riksdagens I kamm., chefred. Allan Hernelius, red. Birger Lundström och skyddskonsulenten Georg Pettersson samt led. av riksdagens II kamm., kontorsföreståndaren Ingemund Bengtsson, förbundsordf. Ingvar Carlsson och f. d. prof. Sten Wahlund till sakkunniga för fortsatt utredn. av författningsfrågan;
    s. d. förordnat dep.rådet Rune Berggren till huvudsekr. åt de sakkunniga för fortsatt utredn. av författningsfrågan;
    12 april 1966 förordnat landstingsdir. Fredrik Lindencrona, landssekr. Bengt Svanström och prof. Per Stjernquist att såsom experter biträda länsdemokratiutredn.;
    s. d. förordnat pol. mag. Carl Gustaf Carlsson till bitr. sekr. i länsdemokratiutredn.;
    15 april 1966 förordnat kammaråkl. Bror Axel Morath till sekr. i trafikmålskomm.;
    25 april 1966 entledigat led. av riksdagens I kamm., pol. mag. Olle Dahlén från förordnande såsom sakkunnig i länsdemokratiutredn. och förordnat led. av riksdagens II kamm., lantbruk. Sigvard Rimås till sakkunnig i samma utredn.;
    28 april 1966 förordnat adj. led. i Svea hovr. Gunnar Gråberg, ass. i Götahovr. Sven Heurgren och ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Nils Olof Wentz till sekr. åt de sakkunniga för fortsatt utredn. av författningsfrågan.