W. H. NAGEL. Het voorspellen van krimineel gedrag. Een rapport uitgebracht aan het Ministerie van Justitie. 's Gravenhage 1965. Staatsuitgeverij. 253 s. Hfl. 12,00.

 

Sedan den kriminologiska litteraturen med tiden blivit allt mera omfattande och därmed svår att överblicka, har behov uppstått av sammanställningar och översikter till tjänst för dem som vill bilda sig en allmän uppfattning om de resultat som uppnåtts på olika kriminologiska forskningsfält. I fråga om ny litteratur har behovet av fortlöpande information tillgodosetts bland annat genom tillkomsten av Excerpta criminologica, ett värdefullt periodiskt samlingsverk som redan tidigare uppmärksammats i SvJT (1964 s. 192). Därutöver har emellertid en kartläggning av gångna decenniers forskning på vissa områden framstått såsom önskvärd, och det kan därför hälsas med tillfredsställelse, att genom förevarande arbete den hittillsvarande forskningen på ett centralt område presenterats i koncentrerad och översiktlig form.
    Titeln »Het voorspellen van krimineel gedrag» — »Förutsägelse av kriminellt beteende» — utvisar att det område som avses är den kriminolo-

 

540 Anm. av W. H. Nagel: Het voorspellen van krimineel gedraggiska prognosforskningen. Författaren är professor i kriminologi och penologi vid universitetet i Leiden, och hans bok har formen av en rapport till det nederländska justitieministeriet. Hans direkta syfte är att lämna material för en bedömning av frågan, om vetenskapligt grundade prognosmetoder lämpligen skulle kunna komma till praktisk användning vid nederländska domstolar och fångvårdsorgan. Boken har emellertid ett långt större allmänt intresse än det angivna syftet skulle kunna tyda på; i själva verket är den ett utmärkt medel vid orientering bland de mängder av teorier och metoder som under decenniernas lopp lancerats av kriminologer i många länder, och det vore skada, om det förhållandet att boken är avfattad på holländska skulle hindra dess internationella spridning bland kriminologer och andra intresserade.
    Efter ett inledande kapitel redogör förf. i särskilda avsnitt för mer än 70 olika forskares metoder, undersökningar och slutsatser. Undersökningarna omfattar visserligen tiden 1888—1963, men man kan konstatera, att det i början av denna tidsperiod huvudsakligen varit fråga om s. k. followup-undersökningar av brottslingar som frigivits villkorligt i enlighet med det amerikanska parole-systemet; om verklig prognosforskning blir det egentligen fråga först under 1920-talet. De redovisade undersökningarna hänför sig till flera olika länder, men icke helt oväntat är den amerikanska dominansen påfallande.
    Ett särskilt kapitel ägnas makarna Sheldon och Eleanor Glueck, vilkas metoder blivit av grundläggande betydelse för den fortsatta utvecklingen av prognosvetenskapen och vilkas arbeten »500 Criminal Careers» (1930) och »Unraveling juvenile delinquency» (1950) hör till de klassiska verken på detta område.
    Det kan icke komma i fråga att här lämna någon redogörelse för de mängder av intressanta teorier, forskningsrön och argument för och mot olika hypoteser, som passerar revy i förf:s framställning. Följande, för en svensk läsare tämligen roande smakprov (s. 51) må dock tjäna till avslutning av denna anmälan:

 

    En amerikansk kriminolog påvisade, på grundval av ett material från Minnesota, att det fanns ett samband mellan en persons kroppslängd och kroppsvikt, å ena sidan, och risken för hans återfall i brott, å andra sidan, och detta på så sätt att en lång eller tung person hade en gynnsammare prognos än sin korte eller lätte olycksbroder. Gentemot detta påpekades av en annan forskare, att en viss faktor är användbar vid en prognos endast om det icke i själva verket föreligger en korrelation med en annan faktor som kan påverka resultatet; beträffande det refererade exemplet anfördes sålunda, att det vore möjligt att förklaringen till den gynnsamma prognosen för långa, tunga män var att lantbor (som oftare än andra är långa och tunga) har en gynnsam prognos samt att det dessutom kunde vara av betydelse i sammanhanget, att det i Minnesota finns en betydande svensk befolkning (bestående av långa och tunga lantbor), eftersom svenskar i allmänhet har en gynnsam prognos!

Hans Danelius