Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har förordnat kammarrådet i kammarkollegiet Nils Edling att fortfarande intill utgången av juni 1970 vara led. av ortnamnskomm.

 

Riksdagens militieombudsman. MO har förordnat inskrivningsdomaren vid Södertörns domsaga Karl Åke Lundin att vara byråchef vid militieombudsmansexpeditionen fr. o. m. 15 aug. 1966.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    14 juli 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Sven-Olov Hall att fr. o. m. 25 aug. 1966 bestrida göromål som ankommer på rev.sekr.;
    18 aug. 1966 förordnat rådm. i rr i Gävle Curt Ormegard att fr. o. m. 12 sept. 1966 bestrida göromål som ankommer på rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    25 aug. 1966 förordnat lagm. i Svea hovr. Arne Adelsohn och hovr.rådet i hovr:n Sven Nordell att bestrida göromål som ankommer på lagm. i hovr:n, Adelsohn under tiden 1 sept.—31 dec. 1966 och Nordell under tiden 1 sept. 1966—31 mars 1967;
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Carl Fredrik Hadding och Gunnar Wessman att bestrida göromål som ankommer på v. ordf. på avd. i hovrn, Hadding under tiden 1 sept.—31 dec. 1966 och Wessman under tiden 1 sept.—30 nov. 1966;
    2 sept. 1966 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Ivar Ahlström till lagman i hovr:n.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    7 juli 1966 förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Arne Westlander att uppehålla tingsdomartjänsten i Jämtlands östra, norra och västra domsagor fr. o. m. 1 aug. 1966 tv, dock längst t. o. m. 31 jan. 1967;
    s. d. förordnat tingsdomaren i Hallands södra domsaga Nils Börje Lihné att fortf. fr. o. m. 25 juli 1966 uppehålla häradshövd.tjänsten i Borås domsaga samt rådm. i Uddevalla Kettil Wullt att uppehålla tingsdomartjänsten i Hallands södra domsaga;
    29 juli 1966 utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Torsten Eliasson till tingsdomare i Gällivare domsaga fr. o. m. 1 aug. 1966;
    s. d. förordnat rev.sekr. Carl-Gustaf Wedin att under tiden 1 aug. 1966—30 juni 1967 bestrida göromål som ankommer på tingsdomare i Svartlösa domsaga.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    7 juli 1966 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Kaj Grahn att fortf. tv uppehålla en rådm.tjänst i rr i Uddevalla;

 

Personalnotiser 573    s. d. förordnat tingsdomaren i Västerbergslags domsaga Jan Dufwa att t. o. m. 30 sept. 1966 bestrida göromål som ankommer på rådm. i rr i Västerås;
    29 juli 1966 förordnat rådm. i rr i Malmö Gösta Ljungstrand till ordf. på 3:e avd. av rr:n.