PER-ERIK FÜRST. Brottsbalken. Sthm 1965. Forum 99 s. Kr. 14,00.
ALVAR NELSON. Brottsbalken och andra stadganden om brott och brottspåföljder. Lund 1965. Elanders Bokförlag AB. 171 s. Kr. 9,00.
D:ME. Brott och påföljd. Lund 1965. Elanders Bokförlag AB. 95 s. Kr. 9,00.

 

Den nya brottsbalken har föranlett hovrättsrådet Per-Erik Fürst och professor Alvar Nelson att utge var sin orientering om den nya lagstiftningens innehåll.
    Fürsts bok behandlar påföljdssystemet. I lättillgänglig form utlägges här grundregler i balken såvitt avser påföljderna och presenteras dessa jämte de organisatoriska nyheter balken medför. Beträffande de särskilda brotten, som ägnas endast ett par sidor, pekar förf. på några enstaka nyheter. Ungefär en tredjedel av boken upptages av fingerade rättsfall, där förf. på ett belysande sätt söker visa hur tillämpningen av det nya påföljdssystemet kan gestalta sig.
    Fürst ställer på ett ställe frågan om brottsbalken kommer att bestå länge, och svarar med uttalandet att arbetet med att ändra strafflagstiftningen inte är avslutat med balken. Att arbetet går vidare har redan visat sig. Under brottsbalkens första år har ändringar hunnit vidtagas i tre olika lagstiftningsärenden. Vad Fürst redovisar om villkorlig frigivning är redan föråldrat; bestämmelserna har ändrats genom lagar den 3 december 1965 (SFS 1965: 620—625).
    Dessa ändringar har icke heller kunnat iakttagas av Nelson i de av honom utgivna böckerna. I den ena av dessa, som innehåller enbart lagtext med register, återges brottsbalken och balkens promulgationslag samt lagarna om behandling i fångvårdsanstalt, om verkställighet av bötesstraff, om disciplinstraff för krigsmän och med vissa bestämmelser om unga lagöverträdare. Dessutom upptages vissa andra stadganden om brott, bl. a. trafikbrottslagen och skattestrafflagen, samt vissa delar av rättegångsbalken, barnavårdslagen, lagen om nykterhetsvård och lagen om samhällsfarlig asocialitet. Lagtexten har återgivits med de ändringar som skett t. o. m. vår riksdagen 1965, bl. a. berörande 20:4 och 21: 18 brottsbalken.
    Den andra här anmälda boken av Nelson, Brott och påföljd, ger en orientering om svensk straffrätt. Inledningsvis tecknas bakgrunden till brottsbalken. Därefter ägnas huvuddelen av utrymmet åt brotten, såväl allmänna frågor, såsom uppsåt, oaktsamhet, försök och medverkan, som de särskilda brotten. Även påföljderna och verkställigheten på påföljd behandlas översiktligt. Ämnets omfattning gör att boken blivit rätt komprimerad. Tyvärr har det också insmugit sig en del felaktigheter. Bl. a. bör nämnas, att skyddstillsyn alltid från början är förenad med övervakning (s. 82). Möjlighet finnes att

 

60 Litteraturnotiserefter viss, icke i lagen bestämd tid förordna om övervakningens upphörande (28: 5). Och visst kan man förordna om tillfälligt omhändertagande — som av förf. något oegentligt inrangerats bland disciplinära åtgärder — av den som dömts till skyddstillsyn (s. 93; 28: 11). Beträffande internering kan påpekas, att förordnande icke kan meddelas om omedelbar verkställighet (s. 88) och att rättens bestämmande av minsta tid — vilket såsom orden anger är en minimitid — endast avser vården i anstalt (s. 85). Någon längsta tid förpåföljden finns icke angiven i balken, bortsett från vad som följer av bestämmelserna i 30: 8 och 15.

C. H.