Den Norske Dommerforening holdt årsmøte i Oslo 12. sept. 1966. På møtet orienterte formannen i Embetsmennenes Landsforbund, professor Kolsrud, om lønnsforhandlinger m.v. Professor dr. jur. Torstein Eckhoff holdt foredrag om »Samfundsnytte, rettspolitik og interesseavveininger». Som ny formann i foreningen ble valgt lagdommer Jens Fagereng. Sekretær er siden 1. jan. 1966 justissekretær i Høyesterett Ragnar Dietrichs.

J.T.B.

 

Norsk Forening for Luftrett hadde i 1965 møte 29. mars med foredrag av Bo Ståhle om »Enkelte rettsspørsmål i forbindelse med kjøp og salg av luftfartøyer» og 30. sept. da Karl Sidenbladh kåserte om »ICAO's Legal Committee och den privata internationella lufträtten». Foreningens formann og sekretær nevnte år var henholdsvis byråsjef Christian Borchsenius og dosent Peter Lodrup, Oslo. Foreningen hadde pr. 31. des. 1965 98 personlige medlemmer og 8 selskapsmedlemmer. — »Arkiv for Luftrett» utkom i 1965 med ett hefte.

J. T. B.

 

International Law Association har hållit sin femtioandra konferens den 14—20 augusti 1966 i Helsingfors. På programmet stod ett stort antal ämnen inom såväl folkrätten som den internationella privaträtten, däribland »International Rivers», »Extra-Territorial Application of Anti-Trust Legislation»,»International Trade and Investment Taxation — Discrimination», »State Succession», »Space Law», »Charter of the UN», »Monetary Law: Place of Payment — Nominalism». Alla dessa ämnen ägnades särskilda sessioner, varjämte interimsrapporter framlades i en del andra ämnen, såsom »Asylum»,»Human Rights», »Family Relations (Property)» och »Deep-Sea Mining».
    En stor del av diskussionsämnena voro kända från tidigare konferenser, där deras behandling påbörjats. Kommittén angående »International Rivers» —som arbetat sedan 1952 och inom vilken justitierådet Bagge nedlagt ett mycket omfattande och hängivet arbete — framlade sin slutrapport i form av en mycket omfattande lagtext jämte kommentarer. Själva texten antogs av konferensen — huruvida artiklarna därvid uppfattades såsom innehållande rekommendationer till vederbörande stater eller en kodifikation av gällande folkrätt, torde ha lämnats öppet. Kommentarerna däremot, som voro mera omstridda, blevo icke föremål för något särskilt beslut. Kommittén upplöstes

 

Nordiskt och internationellt 635men torde i reorganiserad form fortsätta sitt arbete inom vissa utvalda områden av den internationella vattenrätten.
    Kommittén för »Trade and Investment» diskuterade mot bakgrunden av en omfattande rapport vissa aspekter av problemen om dubbelbeskattning och annan diskriminering inom den internationella handeln. Från den franska avdelningen förelåg en särskild rapport, som tog sikte på behandlingen av industriella investeringar av företag från ett land i ett annat. Det beslöts att en särskild kommitté skulle ägna sig åt dessa frågor.
    Stort intresse väckte också diskussionen om extraterritoriell tillämpning av anti-trustlagstiftning. »The Swiss Watchmakers' Case» och försöken från Förenta staterna under senare tid att kontrollera och ingripa i linjekonferensernas verksamhet erbjödo här aktuellt diskussionsstoff. Från kommittén för»Monetary Law» förelåg ett förslag till konvention om enhetlig lag om betalningsort, vilket diskuterades och på nytt skall behandlas vid en kommande konferens. Man diskuterade även den nominalistiska principens räckvidd i sammanställning med internationella valutafondens bestämmelser om guldparivärden å medlemsstaternas valutor. Från kommittén angående »UN Charter» förelåg en innehållsrik rapport om fredlig lösning av internationella tvister genom skiljedom.
    Konferensen hade samlat ca 800 deltagare, däribland omkring 15 svenskar. Arrangemangen kring konferensen voro anslående, med en rad mottagningar, utflykt till Åbo och bankett på Fiskartorpet. Den finska gästfriheten var lika hjärtlig som omfattande och organisationen kring konferensen imponerande perfekt.

L. Hj.