Häradsrätterna. K. M:t har
    16 sept. 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Peter Grünler att fortf. räknat fr. o. m. 5 juli t. o. m. 30 sept. 1966 uppehålla tingsdom.tjänsten i Västerbergslags domsaga;
    30 sept. 1966 förordnat att fullmakten för häradshövd. Åke Braunstein att vara häradshövding i Villands domsaga skall avse häradshövdingetjänsten i Kristianstads domsaga fr. o. m. 1 jan. 1967;
    s. d. förflyttat borgm. i rr i Kristianstad Hans G. Andersson till häradshövd. i Kristianstads domsaga fr. o. m. 1 aug. 1967;
    s. d. förflyttat häradshövd. i Ingelstads och Järrestads domsaga Gunnar Engström till häradshövd. i Ystads domsaga fr. o. m. 1 jan. 1967;
    s. d. förordnat t.f. rådm. i rr i Växjö, rev.sekr. Age Frennberg att uppehålla tjänsten som häradshövd. i Njudungs domsaga fr. o. m. 1 nov. 1966;
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Jan Lundqvist att uppehålla tingsdomartjänsten i Tveta, Vista och Mo domsaga fr. o. m. 1 nov. 1966, så länge tingsdom. Rune Lindgren uppehåller häradshövd.tjänsten i Norra och Södra Vedbo domsaga;
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Lars Frostensson att uppehålla inskrivningsdomartjänsten i Södertörns domsaga, så länge särsk. inskrivningsdom. Karl-Åke Lundin är byråch. vid militieombudsmansexp.;
    14 okt. 1966 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Björn Sjöberg att uppehålla tingsdomartjänsten i Piteå domsaga fr. o. m. 1 nov. 1966 så länge bitr. häradshövd. Olof Darell bestrider göromål som ank. på rev.sekr.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 sept. 1966 förflyttat rådm. i rr i Skellefteå Rolf Hammarström till rådm. i rr i Växjö fr. o. m. 1 jan. 1967;
    s. d. förlängt för ass:na Olle Westlander, Fredrik Boström och Inga-Britt Karlsson medd:e förordnanden att bestrida göromål som ank. på rådm. i Stockholms rr att gälla tills två ledigförklarade tjänster som e. rådm. i rr tillsatts.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    23 sept. 1966 utnämnt polisintendenten i Örebro polisdt Yngve Nylander till polismästare i distriktet fr. o. m. 1 okt. 1966;
    s. d. utnämnt t.f. 1:e byråsekr. hos rikspolisstn, bitr. krim.kommissarien i Göteborgs polisdt Gustaf Reinhold Ekman till polismästare i Strängnäs polisdt fr. o. m. 1 okt. 1966.

 

Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter har 14 okt. 1966 antagits Anders Gabrielson, Alingsås, Christer Arnewid, Bo Bengtson och Folke Brandt, Göteborg, Gerhard Benkel, Kungsbacka., samt Lennart Eliaeson, Nils B. Eriksson, Bengt Lundblad och Gustaf Mälstad, Sthm.

 

Trycklov 28/10 1966