JOHANNES ANDENÆS. The General Part of the Criminal Law of Norway. Translated by Thomas P. Ogle. Publications of the Comparative Criminal Law Project New York University. Volume Three. 1965. Fred B. Rothman & Co, N. J., och Sweet & Maxwell Ltd., London. XXIII + 346 s. £4 4s. eller $ 13.50.

 

Under ledning av prof. Gerhard O. W. Mueller har New York University, School of Law, inom ramen för sitt »Comparative Criminal Law Project» påbörjat utgivningen av två serier publikationer av komparativt straffrättsligt innehåll. Den ena serien utgöres av översättningar av utländska strafflagar. Den andra omfattar arbeten av annan art med komparativt intresse. I sistnämnda serie ingår ovannämnda upplaga på engelska av prof. Andenæs' redan klassiska framställning från år 1956 av den norska straffrättens allmänna del, Alminnelig strafferett (se SvJT 1959 s. 187 ff.).
    Det är här icke fråga om en ren översättning utan om en omarbetning som syftat dels till att ge arbetet ett med hänsyn till seriens uppläggning något mera begränsat format, dels till en modernisering av boken med hänsyn till utveckligen under det senaste decenniet. Av utrymmesskäl har sålunda bl. a. framställningen av reaktionssystemet uteslutits. I övrigt föreligger här emellertid en fullt modern handbok i den norska straffrättens allmänna del, i vilken hänsyn tagits till ny lagstiftning, nya rättsfall och ny litteratur samt till det nuvarande kriminalpolitiska läget i Norge. Den

 

Litteraturnotiser 687engelska översättningen synes ha behållit den livfulla stil och det samtidigt intresseväckande och klara framställningssätt som karakteriserar originalarbetet. Verket är inte exklusivt norskt. Genom litteraturhänvisningar och på annat sätt får läsaren icke sällan värdefulla upplysningar om rättsregler, litteratur och kriminalpolitik i Sverige och övriga nordiska länder.
    Denna upplaga är ett bevis för det alltmera ökade intresset i den engelsktalande världen för skandinavisk rätt och skandinavisk kriminalpolitik, ett intresse som förf. genom insatser på olika plan verksamt bidragit till att förstärka. Det är därför helt naturligt att hans arbete utvalts till att representera skandinavisk straffrätt inför en utländsk publik.
    Självfallet är det ytterligt värdefullt, att straffrättens allmänna del i ett av de skandinaviska länderna på detta sätt framlägges för den del av världens jurister som läser engelska och att denna presentation sker medelst ett så framstående arbete som Andenæs' Alminnelig strafferett. Trots stora likheter förefinnes dock fortfarande på många punkter avsevärda skiljaktigheter mellan straffrätten i de olika nordiska länderna. För svensk rätts del skulle man därför önska, att svensk straffrätt, som genom brottsbalken fått en i vissa avseenden unik utformning, på ett liknande sätt kunde göras bekant för internationell publik. Tyvärr saknar vi emellertid den grundläggande förutsättningen härför, nämligen en modern och fullständig framställning av den svenska straffrättens allmänna del med en någorlunda begränsad omfattning. Uppmärksamheten bör dock här fästas på den av Justitiedepartementet år 1965 utgivna utmärkta översättningen till engelska av brottsbalken som gjorts av prof. Thorsten Sellin och som försetts med en välskriven och instruktiv introduktion av prof. Ivar Strahl. Denna översättning är emellertid en separat publikation som ej ingår i någon av de stora välkända serierna av översättningar av strafflagar. Trots en riklig utdelning av detta häfte i olika internationella sammanhang kan man därför tyvärr konstatera, att dess existens ännu är okänd för många utländska forskare med straffrättsligt komparativa intressen.

H. T.