OVE HESSELGREN, YNGVE SAMUELSSON, AXEL WALLÉN. Semesterlagen. Redogörelse för gällande semesterlagstiftning. 10:e uppl. Sthm 1966. Norstedts. 236 s. Kr. 17,00.

 

Första upplagan av Hesselgrens och Samuelssons kommentar till semesterlagen kom ut år 1945. Lagstiftaren har sedermera genom täta ändringar i semesterlagstiftningen sörjt för att det med jämna mellanrum har uppstått behov av nya upplagor, och arbetet har kommit att bli något av en best-seller bland lagkommentarer. Fr. o. m. den åttonde upplagan, som gavs ut år 1963 och innehöll en redogörelse för den samma år tillkomna nya semesterlagen, har Axel Wallén trätt in som medförfattare. De år 1964 genomförda nyareglerna om sammanträffande av semester och sjukdomstid m. m. gav anledning till en nionde upplaga, och den nu utkomna tionde upplagan har föranletts av att semesterlagen fr. o. m. den 1 januari 1966 gjorts tillämplig på statsanställda. Redogörelser för nytillkomna rättsfall har fortlöpande arbetats in i de nya upplagorna, och kommentaren utgör inte minst tack vare de utförliga rättsfallsreferaten ett utomordentligt värdefullt hjälpmedel för alla dem som har att praktiskt tillämpa den ingalunda lättolkade semesterlagstiftningen. 

A. K.