128 LitteraturnotiserUr nordiska tidskrifter 1966

 

Arkiv for Luftrett. Band 3, h. 2. Jacob W. F. Sundberg, Recent Developments in Scandinavian Air Law, s. 95—109.
    Arkiv for Sjørett. Band 7, h. 2—3. Erling Selvig, The Freight Risk. A Comparative Study in Contract and Maritime Law, 3: I, s. 275—512.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. Nr 3. Uncas Serner, Om sjukhusläkares arbete och ansvar, s. 133—174.
    Juristen. Nr 11. Allan Philip, Tinglig beskyttelse, hævd og nationalisering i den internationale privatret, s. 197—212. — Nr 13. Mogens Koktvedgaard,Patentretten i støbeskeen, s. 233—246. — Nr 22. Birgitte Vestberg og Ib Poul Pedersen, En vurdering af bevisværdien af lægeerklæringer ved undersøgelse for spirituspåvirkethed, s. 441—451.
    Lov og rett. Nr 5. Lilly Bølviken, Avhøring av barn i straffesaker, s. 193—219. — Nr 9. Sjur Brækhus, Eiendomsforbehold i gjenstander som kjøperen skal bearbeide, s. 385—398. — Nr 10. Birger Stuevold Lassen, Know-how — noen aktuelle rettsspørsmål, s. 433—453.
    Läkartidningen. Nr 52. Gösta Rylander, Preludin-narkomaner från klinisk och medicinsk-kriminologisk synpunkt, s. 4973—4980.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. Nr 2. Sven Norberg, Jämförelser i reklam, s. 77—101. — Nr 3. Olav Lid, Biblioteka og opphavsretten, s. 169—183. — Sten-Åke Stenshamn, Kombinerade utbud. Svensk opinionsnämndspraxis, s. 197—203. — Nr 4. Torben Lund, Bernerkonventionen, s. 261—289. Berndt Godenhielm, Pariskonventionen, s. 290—309.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 1—2. Hans Gürtler og Alf Lund, Sammenhæng mellem alkoholpåvirkethed og blodalkoholkoncentration hos trafikanter, s. 26—35.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. 1965. Nr 3—4. Carl August Fleischer, Fiskerisonen og kontinentalsokkelen — to overenskomster mellom Norge og Storbrittannia og deres bakgrunn, s. 141—158. — Peter Landelius, Om förhållandet mellan Europarätten och medlemsstaternas interna rätt, s. 181—206.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Nr 1—2. Johs. Andenæs og Ragnar Hauge, Uaktsomt drap, s. 1—32. — Nr 3. Johs. Andenæs, Om virkningen av forskjellige reaksjoner mot lovovertredere, s. 117—135. — Kerstin Elmhorn, Prognosteknik i behandlingsforskningens tjänst, s. 136—147. — Hans Klette, Den svenska trafikbrottsligheten, s. 148—170.
    Statistisk tidskrift. Nr 6. Carl-Erik Quensel, Om påföljders verkningar. Några anmärkningar angående statistiska metodproblem i anslutning till en avhandling med ovan nämnd titel, s. 446—464.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 4. Folke Berlin, Några synpunkter på principerna för värdering av mark, som i stadsplan avsatts till allmänt ändamål, s. 591—600. — Folke Berlin, Ett avstycknings- och lagfartsproblem, s. 601—602.
    Svensk skattetidning. Nr 3. Sven-Olof Lodin, Mera om arvsskattefördelningen, s. 129—136. — Nr 5—6. Göran Englund, Arvsskattens fördelning. Ytterligare några synpunkter, s. 265—279. — Nr 7. Harald Freijd, Några synpunkter på preskriptionsregeln i skattestrafflagen, s. 394—351. — Nr 9. Sven-Olof Lodin, Än en gång arvsskattefördelningen, s. 386—405.
    Svensk sparbankstidskrift. Nr 5. Axel Wallén, Företagsinteckningen, s. 234—240.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 5. Stig Jørgensen, Træk af privatrettens udvikling og systematik, s. 584—619.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 2. Per Olof Bolding, Bevisvärdering och domskäl, s. 63—77. — Nr 3. Tenho Autere, Om kodifieringen av luftprivaträtten. II, s. 185—203. — Nr 4—5. Adam Podgórecki, Tre variabler i lagars verkningar, s. 246—260. — Nr 6. Berndt Godenhielm, Om upphovsrätt till filmverk, s. 369—386. — Zacharias Sundström, Något om nationella och internationella drag i internationell handel, s. 406—435.

A. K.